Het huizensysteem van J. Vehlow en de planetaire velden

Dit artikel - van de hand van Roland Meier - werd in het Duitse astrologische vaktijdschrift Meridian’ (editie 1/2003 en 2/2003) in enigszins verkorte versie gepubliceerd. Het boek 'Astrologie als Tiefenpsychologie und Seelen-Heilkunde’ van de diepzinnige ziener Max Prantl diende hierbij als uitgangspunt en basis voor dit artikel. De geestelijke inhoud van dit boekje zou voor de huidige astrologie en als zodanig ook voor de dieptepsychologie een grote hulp en lichtende wegwijzer kunnen zijn. Zin en doel van dit artikel is, om opnieuw de aandacht te vestigen op deze andere, geestelijke toegangen tot de astrologie, in verbinding met de praktische toepassing op ieder geboortebeeld.

In de ‘Meridian’ van maart 2001 werd een discussie begonnen over de (inequale) huizensystemen die tegenwoordig het meest worden toegepast: volgens Koch, Placidus, enz. Ze leveren geen bevredigende resultaten op, vooral in het licht van de onderzoekingen van het echtpaar Françoise en Michel Gauquelin, omdat hier niet de traditioneel sterke hoekhuizen 1, 4, 7 en 10 ingezet worden, maar de huizen 3, 6, 9 en 12. Om die reden wil ik hier graag de aandacht vestigen op een huizensysteem waarbij zulke resultaten heel goed kloppen en dat ik zelf al vele jaren voor mijn eigen astrologische onderzoek gebruik. Het is het huizensysteem van Vehlow (met 12 even grote huizen van ieder 30°, die uitsluitend door de Ascendant bepaald worden).

Volgens de oude (equale) manier van indelen, waar ook Vehlow aan vasthield, is het aantal graden van de Ascendant tevens het aantal graden van alle andere huis-middens (als de Ascendant bijvoorbeeld op 13° Maagd staat, ligt het midden van het tweede huis op 13° Weegschaal, enz.). De grenzen van de huizen staan steeds op een afstand van 15° links en rechts van het midden. In dit geval zouden de grenzen van het 1e huis dus 28° Leeuw en 28° Maagd zijn. Een planeet tussen 28° Leeuw en 13° Maagd staat dus niet zoals tot nu toe in het 12e, maar in het 1e huis. Een planeet tussen 28° Waterman en 13° Vissen staat ook niet in het 6e huis, maar al in het 7e huis op de Descendant, enzovoort. (Opmerking: het MC en het IC vormen in het huizensysteem van Vehlow ook punten met een speciale betekenis, maar hebben met het 10e en 4e huis niets te maken).

Ten aanzien van dit thema wil ik ook een uiterst belangrijk artikel uit de Meridian’ van februari 1982 in herinnering roepen, waarin Reinhold Ebertin de verschillende huizensystemen naast elkaar heeft gezet. Aan het eind van zijn artikel gaf Reinhold Ebertin er zijn eigen mening over: Indien het bij de velden gaat om een weergave van zogeheten krachtvelden die tevens met het dagritme overeenstemmen, kan alleen de methode van Vehlow als juist erkend worden, terwijl het GOH-systeem (das ‘Häusersystem des Geburtsortes’ ofwel het ‘huizensysteem van de geboorteplaats’) van dr. Koch een astronomisch-mathemathische constructie is. Het gaat hier tevens om een kwestie van wereldbeschouwing - en die kwestie kan niet opgelost worden door een strijd waarin niemand wil toegeven’.

Dit belangwekkend artikel, waarin ook op de geschiedenis van de huizensystemen wordt ingegaan, is werkelijk zeer lezens- en aanbevelenswaardig.

Mij persoonlijk heeft vooral het kleine boek Astrologie als Tiefenpsychologie und Seelen-Heilkunde’ van de diepzinnige visionair Max Prantl (1912-1957), waarin een gedeeltelijk volkomen andere visie op een geboortebeeld beschreven wordt, vele jaren geleden tot nadenken gestemd. Zijn beschrijving, die aan een diepe en totale visie ontsproot, is op iedere horoscoop toe te passen en bevestigt het oude huizensysteem en tevens de vanuit de opbouw overeenstemmende planetaire velden (aspecten) op fascinerende wijze.

Dit kleine boekje van slechts 160 pagina’s is derhalve tot de basis van mijn astrologische onderzoek geworden.

Het inmiddels jarenlang toepassen van de oude huizenmethode en de overeenstemmende planetaire velden heeft bij mijn onderzoekingen zonder meer en overduidelijk de beste resultaten voortgebracht en mij van haar waarde overtuigt.

Helaas kan ik hier uit ruimtegebrek niet nader ingaan op zijn beschrijving van het geboortebeeld, van de huizen en van de as Zenit/Nadir, die nodig zouden zijn voor een diepere, meer omvattende blik.

Ik geef in het navolgende dus enkel zijn beschrijving van de planetaire relaties (aspecten) als citaat uit zijn boek weer, want vooral daarop (en in samenhang daarmee het huizensysteem van Vehlow) is mijn artikel met veel horoscoop-voorbeelden gebouwd:

De planetaire relaties (aspecten)

De huidige kennis en duiding van de aspecten (het ‘aanzicht’) is slechts een armzalig restje van een vroegere omvattende kennis. Iedere planetaire kracht werpt vanaf haar standplaats in de dierenriem op het tijdstip van de geboorte (deze standplaats blijft voor het hele leven het ‘brandpunt’ van de planetaire kracht) een stroom van haar kracht naar links en naar rechts door de gehele dierenriem: een linksdraaiende aards-psychische en een rechtsdraaiende aards-geestelijke stroom, die door de gehele kring loopt en naar zijn oorsprong terugkeert, als overlappende lagen over de krachtstromen van de Zon.

Dit heeft niets te maken met de zogeheten progressies of directies, die met een groei van het brandpunt zelf naar links en rechts overeenkomen, in verschillende ritmes van groei - een graad is een jaar, enz. Steeds bewerkstelligt de buitenste laag van het groeiende brandpunt - dat groeit als de kroon van een boom - gebeurtenissen, zodra deze laag andere brandpunten, middelpunten van huizen of buitenste lagen van andere brandpunten raakt. Deze gebeurtenissen kunnen alleen op het astrale vlak plaatsvinden, zodat de dagbewuste mens er op het moment dat ze vrijgemaakt worden niets van waarneemt en soms pas veel later de gevolgen in het uiterlijke leven bespeurt.

Iedere planetaire krachtstroom is in twaalf gelijke velden (planetaire velden) gerangschikt. De middens (vibratieknopen) en grenzen (keerpunten, plaatsen van ompoling) van deze planetaire velden komen overeen met de zogeheten ‘aspecten’ (die echter een deels willekeurige keuze uit het gehele systeem en bovendien een onnauwkeurige duiding van deze krachtvelden weergeven). Hier zal alleen gesproken worden over de planetaire velden van de naar links draaiende, aards-psychische stroom, aangezien de naar rechts draaiende, aards-geestelijke stroom geen voor duiding vatbare planetenrelaties vormt. Aspecten of planetaire relaties betekenen het bevorderen of belemmeren door een deelkracht van het geheel of door het geheel, de Zon. Dat bestaat enkel in het aards-psychische leven. Het aards-psychische leven kan alleen bevorderd of belemmerd worden door vrije keuzes, onafhankelijk van astrologische krachten.

De betekenis van de planetaire velden (ze worden dus evenals de huizen alleen naar links draaiend geteld) komt overeen met de tekens en huizen met hetzelfde getal, alleen gaan ze uit van een bepaald planetenkracht en hebben een dienovereenkomstige uitwerking ( de ‘orb’ ofwel cirkelomtrek van de aspecten, planetenvelden, d.w.z. de afstand tot het midden van het veld waar binnen de aspecten werkzaam zouden zijn, is een handige vuistregel die veel belangrijke betrekkingen buiten beschouwing laat). Iedere planeet staat met alle andere en met alle tekens en huizen in verbinding. - Nauwe, nauwkeurige aspecten betekenen een snelle uitwerking, wijde aspecten betekenen een langzame of late, maar daarom niet mindere uitwerking. De positie op de grens van een planetair veld - een omstreeks 15° onnauwkeurig aspect - d.w.z. de positie op een keerpunt, een plaats van ompoling van de planetaire kracht, verenigt de betekenis van de twee planetenvelden die hier elkaar raken. Evenals bij zulke posities in de tekens en huizen geeft deze dus een gespleten, dissonante, remmende werking die naar oplossing verlangt.

Alle psychische ontaardingen en zwaktetoestanden, alle psychische en lichamelijke ziekten komen uitsluitend voort uit verstoorde, dissonante planetenrelaties (met elkaar en met de ascendant/descendant), nooit uit de planeten, tekens en huizen als zodanig. Er bestaan geen ‘slechte’, minderwaardige planeten, tekens en huizen. Alle dissonante planetenrelaties verwekken in onrijpe of kwaadwillige mensen (of wezens) angst, met daarop volgend de neiging om te dwingen of gedwongen te worden (uitgangspunt van alle fouten en ontaardingen). Deze gespannen relaties zijn nodig ter wille van de vrijheid, aangezien ze de kwaadwillige wezens juist de mogelijkheid geven om zich al naargelang hun aard uit te leven en te ontaarden.

Persoonlijk kan de mens deze spanningen om drie redenen dragen. 1. Hij wil ontaarden. Voor zichzelf zet hij de spanningen om in actief of passief leedvermaak (sadisme of masochisme). Het leed dat uit de spanningen ontstaat wentelt hij af op anderen. - Of 2: De mens wordt zich door het leed dat uit de spanningen ontstaat bewust van een verkeerde geestelijke instelling die anders niet te genezen was en kiest vervolgens de juiste instelling (leed vanuit karmische belasting). - Of 3: Hij draagt de spanningen (het ‘kruis’) en het daaruit voortvloeiende leed ter wille van de wereld om de gevolgen van verkeerde geestelijke instellingen voor allen zichtbaar te tonen, en om de wereld als geheel zoveel mogelijk het leed te besparen dat door de kwaadwilligen onvermijdelijk wordt teweeggebracht. Dezen mogen zich op grond van hun vrije keuze uitleven en door leedvermaak en wreedheid hun krachten verbruiken tot in hun volledige ontbinding. - Andere redenen zijn hier niet naar voren te brengen.

Uit slechte aspecten mag men dus niet de conclusie van ‘slecht of goed’ trekken, maar alleen tot de mogelijkheid van een verkeerde instelling, van ontaarding of van leed besluiten. Alle gevaarlijke gespannen relaties moeten stap voor stap opgelost en in harmonische betrekkingen veranderd worden. Dat is een levenswerk dat voor het grootste deel door middel van een dagbewuste zelf-opvoeding verricht moet worden.

Invloed van de aspecten

Het eerste planetaire veld (conjunctie’, vereniging van twee of meer planeten): wederzijdse doordringing van twee of meer planetaire krachten, waarbij de eigenschappen van de afzonderlijke krachten volkomen behouden blijven. De sterkte van iedere kracht wordt echter bevorderd of in eerste instantie geremd tot de wederzijdse aanpassing gelukt is. - Bijvoorbeeld Venus in het eerste veld van Saturnus (d.w.z. tot 15° naar links of rechts van de positie van Saturnus. Vanzelfsprekend kan men evenzo zeggen: Saturnus in het eerste veld van Venus): geneigdheid tot duurzame verbintenissen of permanente scheidingen, de voorkeur geven aan of scheppen van constructieve, helder opgebouwde, strikte, vereenvoudigde, ‘gestileerde’ schoonheid (‘doelmatige schoonheid’), zuiverheid van stijl, strenge ritmes, grote vlakken van klassiek conventionele, ‘algemeen geldige’ vorm. - Zoeken naar de wetten van de schoonheid (gulden snede, maatstaf van schoonheidsverhoudingen, symmetrie, strikte overeenstemmingen), naar evenwichtige, harmonische grondslagen van het leven, levenswetten, naar flexibele, aanpasbare ethische normen (goed of slecht). - Streven naar duurzame gelukzaligheid, voortdurende bloeitijd, permanente soepelheid, elasticiteit (alle andere Saturnus-Venusrelaties werken fundamenteel op dezelfde wijze).

Tweede en twaalfde planetaire veld (tot nu toe abusievelijk met ‘half-sextiel’ aangeduid, een afstand van meer dan 16° en minder dan 45° van een planeet, precieze positie 30°). - De planeet in het tweede veld van een andere (linksdraaiend, tegen de klok in gerekend) of in het tweede horizonhuis beschikt over de samengebalde kracht en wordt gevormd door de samengebalde kracht van die eerste planeet of de ascendant. - Daarentegen staat de eerste planeet of de ascendant in het twaalfde huis van de tweede planeet; zijn rechtstreekse uitwerking moet terugtreden ten gunste van de tweede, hij moet zich aan de tweede opofferen. Bij zwakheid of kwaadaardigheid kunnen daaruit in het innerlijke en uiterlijke leven parasiterende omstandigheden ontstaan, geheime verzwakking, uitbuiting, beroving van de eerste planeet, d.w.z. van de persoonlijkheid die met die planeet overeenstemt.

Voorbeeld: Mars in het tweede veld van Venus: Mars beschikt over de verzamelde, samengebalde verenigende en scheidende kracht van Venus en wordt in het geheim door haar bepaald, gevormd. Bekoorlijkheid, gevoel van schoonheid, tact, smaak, kunstzinnige begaafdheid worden uitsluitend ingezet om te veroveren. Aanval of verdediging, veroveren, breken van weerstanden, ontrukken, overweldigen, alle soorten strijd vormen het enige levensgenot (Venus), alleen deze maken het leven de moeite waard (goed of slecht, in ieder geval eenzijdig zoals al dat soort planetaire relaties). De mogelijkheid om beminnelijke, tot liefde bereide mensen (Venus) schaamteloos uit te buiten (materieel en seksueel) of zelf uitgebuit te worden. - Omgekeerd: Venus in het tweede veld van Mars: ongewone slagkracht bij het streven naar vereniging of scheiding. Daarvoor wordt de gehele energie aangesproken, of ook voor levensgenot en liefde met betrekking tot bezit, voor het samenballen van roerende materiële waardevolle bezittingen (vereniging), voor kunstzinnige activiteit, voor het ontplooien van lieftalligheid, voor het scheppen van evenwichtigheid en schoonheid, voor beminnelijke, aantrekkelijke mensen. De mogelijkheid om energieke, daadkrachtige mensen (Mars) schaamteloos uit te buiten, hen voor het eigen karretje te spannen of zelf op deze manier uitgebuit te worden.

Derde en elfde planetaire veld: 'sextiel', een afstand van meer dan 45° en minder dan 75°, precieze positie 60°. - Een planeet in het derde veld van een andere of in het derde huis krijgt de mogelijkheid om een 'verkeersknooppunt', een middelpunt van betrekkingen en verbindingen naar de aard van de eerste planeet of naar het karakter van het derde huis te worden. - De eerste planeet of de ascendant staat in het elfde veld van de tweede planeet en krijgt 'zichzelf wegschenkende liefde' al naargelang de aard van de tweede planeet. Tussen deze twee ontstaat een netwerk (derde veld) van liefdesrelaties (elfde veld), een wederzijds doordringen tot in de uiterste details van het leven.

Voorbeeld: Mars in het derde veld van Jupiter: De gevechten, uitvallen en veroverende bedoelingen van de eigenaar van het geboortebeeld worden door talrijke inspiraties, intuïtieve inzichten of verstandige adviezen van anderen bevorderd, zeker gesteld. Een goede raadgever in agressieve confrontaties, of hij krijgt daarbij goed advies. Energieke, daadkrachtige mensen schenken de eigenaar van de horoscoop vanwege zijn verstandige inzicht, zijn goedheid, zijn vooruitziende blik hun belangeloze liefde. Belangeloze hulp van energieke daadkrachtige mensen op het gebied van opvoeding, leiding, wereldbeschouwing. Wederzijdse nauwe verbindingen tot een verbintenis van liefde of vriendschap.

Vierde en tiende planetaire veld: 'vierkant', een afstand van meer dan 75° en minder dan 105°, precieze afstand 90°. - Een planeet in het vierde veld van een andere of in het vierde huis is al naar gelang de aard van de eerste planeet of van de ascendant in 'rustpositie' (d.w.z. dat de uitwerking tot een klein gebied is ingeperkt) of hij wordt naar de achtergrond gedrongen, weggedrukt, vervormd, misvormd, onderworpen, vertrapt, verbrijzeld. - De eerste planeet of de ascendant staat in het tiende veld van de onderworpen planeet. Hij is gedwongen tot grotere inspanningen (tiende veld) om zijn onnatuurlijk verhoogde positie in stand te houden. Hij loopt steeds gevaar, zijn positie wordt onophoudelijk ondergraven, uitgehold (het lot van iedere heerschappij door macht, iedere dictatuur, iedere tiran), de onderworpene werkt constant aan zijn val (zo werkt ook de ascendant [het zelfbewustzijn] aan de val van de planeten die in het tiende horizonhuis staan, aangezien ze hun vierde veld, hun vierkant op de ascendant werpen en het zelfbewustzijn, de vrijheid van het persoonlijk handelen inperken of vervormen tot het onherkenbaar is [gevaarlijke invloed van starre leidende ideeën]). - Al met al: een gevaarlijk uitwerking van iedere verdringing (vierkant), van iedere dwang, van iedere ‘totale overwinning’ (over het oplossen van het vierkant: zie later).

Voorbeeld: Saturnus in het vierde zonneveld of vierde huis: de aards-psychische kant van de zonnekracht ofwel de kracht van et zelfbewustzijn wordt gebruikt om de algemeen geldige wetten, de levenswetten buiten werking te stellen, de levensrechten van anderen met voeten te treden, om plichten, verdragen, verbonden willekeurig op te heffen, beloften te breken, perfide en trouweloos te jandelen. Dit leidt in eerste instantie tot een onnatuurlijk hoog zelfbewustzijn, gewoonlijk verbonden met een glanzende, machtige positie in het leven (tiende veld van Saturnus via de ascendant of via de Zon - een overheersende toppositie, ten gunste waarvan Saturnus [de trouw] onderdrukt wordt). - Langzaam opkomend (Saturnus) moeten de persoonlijke inspanningen (tiende veld) noodgedwongen (vierkant) toenemen om de hoge positie te handhaven totdat de machthebber, murw geworden en uitgeput door de voortdurend zwaarder wordende last van zijn inspanningen samen met zijn positie instort. Bovendien betekent onderdrukking van Saturnus door een vierkant - ook door andere planetaire krachten: zwakheid van a priori weinig draagkrachtige fundamenten, steunende structuren, dragende pijlers, fysieke, financiële en wereldbeschouwelijke ‘onderbouwing’. Zware belastingsproeven doen het bouwwerk tot op de fundamenten instorten.

Omgekeerd: de Zon in het vierde veld van Saturnus: de uiterlijke trouw, uiterlijke wetten, puur formeel juiste beloften, verbintenissen, wetsregels, leidende ideeën en ideologieën worden als zo belangrijk beschouwd dat ter wille daarvan de innerlijke levenswetten, vreugde, waarheid, vrijheid en liefde (Zon) of het zelfbewustzijn en de persoonlijke vrijheid van handelen (Saturnus in het tiende huis, vierkant op de ascendant) onderdrukt, vervormd, verkracht, uitgeschakeld worden (dwanghandelingen vanuit een idée fixe, vooral vanuit een machts- en zekerheidswaan). - Vrijheid, waarheid, liefde en stralend leven worden tot doodsvijanden die ter wille van uiterlijke wetten uitgeroeid moeten worden (het vermoorden van Siegfried door hagen, ondergang van de ‘Nibelungen’ vanwege verkeerd begrepen, starre trouw). - De ideologie, het systeem of de persoonlijkheid die andere persoonlijkheden, de natuur of de geestelijke waarheid en liefde geweld aandeden en op hun kosten een overheersende macht uitoefenden (tiende huis, tiende veld van de Zon), storten tenslotte (in een heel langzaam proces, overheersende invloed van Saturnus) in vanwege een gebrek aan innerlijke levenskracht, vanwege levenszwakheid en innerlijk gestorven-zijn (na verscheidene schijnbare versterkingen).

Dit vierkant - het ‘ wurgen van de Zon’ - is door de hele geschiedenis heen steeds weer het kenmerk van alle vertegenwoordigers van het ‘dier’ uit de Openbaring van Johannes, van de confessies, van de geheime wereldverbonden, van alle soorten absolutistische en totalitaire stelsels.

Vijfde en negende planetaire veld: ‘driehoek’, een afstand van meer dan 105° en minder dan 135°, precieze positie 120°. - Een planeet in het vijfde veld van een andere of in het vijfde huis krijgt de impuls tot ‘stralende ontplooiing’ door de kracht en in de zin van de eerste planeet of het teken van de ascendant. - De eerste planeet of de ascendant staat in het negende veld van de tweede: impuls tot vrije ontwikkeling in de zin van de tweede planeet of van de planeet van het vijfde huis.. - Al met al: wederzijdse vermeerdering naar het wijde en lichte, wederzijdse liefdesrelatie.

Voorbeeld: Venus in het vijfde veld van Jupiter: bekoorlijkheid, schoonheidsgevoel, kracht om te verenigen en te scheiden, gevoel voor evenwichtigheid, harmonie, kunstzinnige capaciteiten en een talent voor het vorm geven aan harmonische, gelukkige jij-relaties ontplooien zich tot leidende, omvattende, uitblinkende betekenis. - Rede, goedheid, de gave om te leiden en op te voeden, wijs overzicht en vooruitziendheid ontwikkelen zich tot een verenigende, harmonie verspreidende, geluk brengende kracht. - Betoverende goedheid, een zeker ‘vingertoppengevoel’ in alle jij-verbindingen. Bevalligheid, lieftalligheid, evenwichtigheid, hoffelijkheid, beminnelijkheid. - ‘Elegantie’, een zekere hand in leidende posities.

Zesde en achtste planetaire veld: ‘quincunx’, een afstand tussen 135° en 165°, precieze positie 150°. - Een planeet in het zesde veld van een andere of in het zesde huis: arbeidsprestatie, inzet ten gunste van de eerste planeet of ten gunste van de ascendant (toename van het zelfbewustzijn, van de persoonlijke vrijheid van handelen). - De eerste planeet of de ascendant staat in het achtste veld van de tweede planeet: transformatie, diep ingrijpende verandering van wezen van de eerste planeet of van de ascendant in de zin van de tweede planeet.

Voorbeeld: Jupiter in het zesde veld van Saturnus: de gave om te ontwikkelen en te leiden, de rede, het vermogen van een wijd overzicht en vooruitziendheid, van een alomvattend overzicht en van synthese wordt voor het vormgeven van filosofische stelsels, voor het veilig stellen van de grondbeginselen van de ‘exacte wetenschap’ (Saturnus) gebruikt ten behoeve van organisaties, machtsstructuren, of daarentegen voor het vervullen van verplichtingen, het uitvoeren van verbintenissen, verdragen en beloften van trouw. In beide gevallen verkrijgt het gebied van Saturnus daardoor een overtuigende kracht (Mercurius overreedt, Jupiter overtuigt). De gave om op te voeden wordt voor moeilijk opvoedbare kinderen, voor moeilijk te beïnvloeden mensen (Saturnus) ingezet of voor het opbouwen van zinvolle, dichtbij het leven staande ethische normen en leidende ideeën.

Saturnus staat daarbij in het achtste veld van Jupiter: De met Saturnus overeenstemmende mensen, systemen en dergelijke ervaren door de arbeidsinzet van Jupiter een diep ingrijpende verandering van hun wezen. Ze worden in relatie gesteld tot het leven als geheel, ze verliezen hun starheid, hun eenzijdigheid, hun aan het leven vijandige nuchterheid of overdrevenheid, hun bedrukkende zwaarte (zoals een kaal rotslandschap dat langzamerhand door korstmossen, mos, gras, struiken en bomen in de levensgemeenschap - Jupiter - van het bos wordt veranderd). - Omgekeerd: Saturnus in het zesde veld van Jupiter: de vrij heersende, ieder afzonderlijk geval van binnenuit beoordelende rede, het overzicht, de vooruitziendheid en goedheid worden door het opbouwen van algemeen geldige regels, normen en leidende ideeën ondersteund. De ongebonden vrijheid van een jonge gemeenschap, van een wereldbeschouwing krijgt een ‘constitutie’, een dragende, steunende structuur van wetten, regels, voorschriften en leidende gedachten. - De jonge gemeenschap enz. ervaart daardoor een transformatie, een diep ingrijpende verandering van wezen, ze krijgt stevigheid, macht, gewicht, indrukwekkende grootheid en kracht. (Dit geldt evenzo voor de rede, de vooruitziendheid, het alomvattende overzicht van het geboortebeeld van het individu)

Deze planetaire relatie betekent verder het verhoornen, verhouten, verkalken (stevig worden van de steunende structuur) - in het algemeen gegeven door de ontwikkeling van Boogschutter naar Steenbok - van de organische structuren en het ontwikkelen van aards-wereldse structuren. De geestelijke ontwikkeling, ook die van geestelijke gemeenschappen, moet omgekeerd verlopen: van Steenbok (achtste niveau) naar Boogschutter (negende niveau), van het vastleggen van geestelijke levenswetten naar de volledige vrijheid van ontwikkeling.

Zevende planetaire veld: ‘oppositie’, een afstand van meer dan 165° en minder dan 195°, precieze positie 180°. - Een planeet in het zevende veld van een andere of in het zevende huis: openlijke confrontatie, meten van krachten, doorbraak naar het eigen karakter, het openbaar worden van het eigen wezen (van elk van de betrokken krachten of van het zelfbewustzijn en het jij-bewustzijn). - Vechten om de voorrang, strijd om vereniging of scheiding, wederzijdse toetsing, beoordeling, het tegenover elkaar stellen en vergelijken van krachten, kritiek. - Dit alles geldt over en weer (ook ‘kritiek op de kritiek’ is mogelijk), aangezien elk van de betrokken planeten - of de ascendant - in het zevende veld van de andere staat. Als een planeet in het zevende huis staat oordeelt hij over de persoonlijkheid van de eigenaar van het geboortebeeld; de mens zoekt het oordeel van anderen over zichzelf. - Versterkte neiging tot jij-relaties, tot activiteit in de openbaarheid, tot aansluiting bij de wereld.

Voorbeeld: Mars in het zevende veld van Venus: schoonheidsgevoel, streven naar evenwichtigheid, naar evenwichtige en harmonische omstandigheden, bevalligheid, lieftalligheid, betoverende, verleidelijke bekoorlijkheid, liefde voor genot en bezit hebben sterk de nadruk, zijn uitgesproken aanwezig (het effect van iedere oppositie). Maar ze vereisen voortdurend strijd, confrontaties, toetsing, de bereidheid om aan te vallen en te verdedigen. Constante strijd om te verenigen of te scheiden. - Bevalligheid en lieftalligheid in de strijd, in de confrontatie ondanks dat zelfstandigheid de nadruk heeft (Mars), liefde voor genot en bezit ondanks een constante, zelf gewilde dreiging. - Er is voortdurend sprake van een soort vete waarin het evenwicht gezocht wordt, wat betreft: hoffelijkheid en beminnelijkheid versus grofheid en beslistheid, genoegen in het gevecht versus de bereidheid tot verzoening, tact en goede smaak versus de neiging tot opvallen en uitdagen.

Iedere oppositie betekent een ‘gevecht om de conjunctie’, om de definitieve vereniging. Bij beide tegenstanders wordt door deze strijd hun eigen aard bijzonder duidelijk naar voren gehaald, vervolgens leren ze hun begrenzing en behoefte aan aanvulling kennen en verenigen ze zich (uitwisseling van krachten), maar ze zijn steeds bereid zich opnieuw met elkaar te meten en aan hun vervolmaking te werken (dit is de zin van het huwelijk en iedere jij-relatie op het aardse vlak).

(tot hier de geciteerde tekst van Max Prantl)

Aan deze beschrijving van planetaire relaties dienen voor een meer omvattend begrip nog een paar aanvullingen aangehaald te worden: zoals in het navolgende beschreven wordt, openbaren de twaalf planetaire velden een betekenis die met de twaalf (even grote) huizen overeenstemt. Een planeet bijvoorbeeld in het 10e veld van een planeet vertoont een soortgelijke, overheersende werking alsof hij in het 10e huis zou staan - alleen gaat hier de invloed van een bepaalde planetaire kracht (deelkracht) uit. Een planeet in het 10e veld van de Zon (totale kracht, levensovervloed, macht...) staat dus in het veld van de hoogste macht en totale kracht... - in het 10e veld van Saturnus (draagkracht, duurzame bindingskracht (trouw), overgrote kracht...), in het veld van de hoogste kracht... - in het 10e veld van Mars (slagkracht, stootkracht, aanvallende en verdedigende kracht...), in het hoogste veld van deze krachten - in het 10e veld van Uranus (explosieve kracht, inzichtelijke kracht over het geheel...), in het veld van de hoogste explosieve kracht... enz.

De kracht van de planetaire velden

De eigen, aan hem toegekende kracht van een planeet komt het sterkst in zijn 10e veld tot uiting; de planeet die zich daarin bevindt krijgt dit karakter als accent opgedrukt en wordt zelf tot een dominante kracht (onnatuurlijk verhoogde positie), terwijl hij zelf zijn 4e veld op de planeet werpt en een rust brengende invloed op diens kracht uitoefent - of de kracht wordt naar de achtergrond gedrongen, onderworpen.. extreem gebrek aan evenwicht tussen beide krachten). De posities van tekens en huizen van de twee planeten (zoals bij alle andere planetaire aspecten) oefenen hier een extra invloed uit en wijzen ook op het levensterrein waarop de enerzijds onderbelichte en anderzijds ingeperkte kracht zich uitwerkt. Het maakt dus ook verschil of bijvoorbeeld Mars zich in het 10e Saturnusveld van een Leeuw-Saturnus bevindt - de invloed van het teken Leeuw (levensovervloed, macht) beïnvloedt mede het 10e Saturnusveld: extra machtsinvloed op Mars - of dat Mars in het 10e Saturnus van een Kreeft-Saturnus staat - bescherming en behoefte aan veiligheid hebben hier invloed op het 10e Saturnusveld en dus ook op Mars. Als bij deze dominante Marspositie ook nog een geaccentueerde gebiederspositie in de horoscoop blijkt te bestaan (Mars, gebieder over andere planeten en speciaal over het 1e, 7e of 10e huis), zal de uitwerking naar buiten toe nog sterker tot uiting komen. Maar ook het 1e planetaire veld (conjunctie, het elkaar wederzijds doordringen van één of meer planetaire krachten - elkaar versterkende effecten) en het 7e planetaire veld (oppositie, openlijke confrontatie, krachtmeting) oefenen een enorme, naar buiten toe waarneembare invloed uit die in geen geval, ten opzichte van het vierkantsaspect, onderschat moet worden. De navolgende uiteenzettingen moeten dus vooral de duidelijke invloeden van het 10e, 1e en 7e planetaire veld en/of de overeenkomstige huizen onderstrepen. Maar eerst nog een opmerking over Max Prantl.

Het is vooral het vierkantsaspect, dat volgens zijn beschrijving op een disharmonische spanningstoestand in de horoscoop wijst en die - naar hij stelt - opgelost moet worden (het geestelijk verplaatsen door de vrije wil van de mens). - Dit ‘verplanten’ van planeten komt nauwkeurig overeen met iedere echte opvoedende wen curatieve activiteit, die onbewust hetzelfde resultaat oplevert. Eén van de twee uitgelegde vierkantsaspecten had ook indirect met zijn eigen levensgeschiedenis te maken.

Hitler en Prantl

Max Prantl heeft zich in zijn boekje niet over zijn eigen persoon uitgelaten, maar hij haalt er enkel twee voorbeelden van een horoscoop-interpretatie aan - zonder naam of geboortedatum - maar alleen met opgave van de planetaire posities en de Ascendant. Eén van de voorbeelden herkende ik onmiddellijk - dat was de analyse van Adolf Hitler. De tweede interpretatie kende ik niet, en geruime tijd heb ik zitten raden wie daarmee bedoeld was. Pas in een ander boek van hem - een boek met sprookjes, mythen en schilderijen, getiteld Aus dunklen Talen’ - las ik een kleine biografie van hem, met onder andere zijn geboortedatum. Toen herkende ik de interpretatie van het geboortebeeld: het was die van zijn eigen horoscoop.

Max Prantl werd op 6 november 1912 (AC 25° Weegschaal) in Innsbruck geboren, en reeds tijdens zijn gymnasiumtijd viel zijn veelzijdige begaafdheid op. Zijn zwakke gezondheid verhinderde hem medicijnen te studeren, en dus wierp hij zich op zijn geliefde bezigheden: schrijven (ook gedichten), schilderen en musiceren. Tijdens de oorlog deed hij hoofdzakelijk schrijfwerk in een garnizoen in Karlsruhe, terwijl hij hier tussendoor ook een kunstacademie bezocht.

Aan het eind van 1944 werd hij met de laatste lichting aan het Oostfront ingezet, waar hij in het voorjaar zwaar gewond raakte. Zijn rechter elleboog werd verbrijzeld - zijn arm bleef stijf. Hij kwam in Tsjechische krijgsgevangenschap, waarvan de ontberingen - zelfs het gras naast de barakken was afgerukt en opgegeten - hem aan de rand van de dood brachten. De Amerikanen die het kamp overnamen brachten hem zo half en half weer op de been. In de herfst van 1945 keerde hij naar huis terug. Vanaf die tijd stammen zijn visioenen (Neptunus in het 10e huis bij 26° Kreeft).

Het vierkantsaspect - Saturnus in het 4e Zonneveld, de Zon in het 10e Saturnusveld - dat hij als voorbeeld beschreef, kwam voor in de horoscoop van Adolf Hitler (geb. 20 april 1889, AC op 24° Weegschaal = van 9° Weegschaal tot 9° Schorpioen), die de wereld bijna aan de rand van de afgrond heeft gebracht. Ook Mars en Venus stonden op het 10e Saturnusveld, en beide in het 8e huis. Jammer genoeg kan ik hier niet nader ingaan op zijn uitvoerige, aanschouwelijke horoscoopinterpretatie, die nauwelijks vragen open laat en zich op vele punten van de huidige horoscoopanalyses onderscheidt. Laat ik er alleen dit van zeggen:

Max Prantl heeft er met deze interpretatie zeker de aandacht op willen vestigen, tot wat voor verwoestende uitwerking vooral vierkantsaspecten kunnen leiden, wanneer ze ongeremd uitgeleefd worden:

Saturnus in het 4e veld van de Zon, Mars en Venus leidde er hier toe dat de fundamentele rechten, de levensrechten (Saturnus) van anderen met voeten getreden werden, dat plichten, verdragen, bondgenootschappen (Saturnus) naar willekeur (op een zelfgerechte manier) opgeheven werden, dat beloftes gebroken werden en dat er perfide, trouweloos gehandeld werd. Dit ter wille van de glans, de roem en de macht in het openbare leven (de Zon op het 10e Saturnusveld en in het 7e huis), ten gunste van aardse opbloei (Zon in Stier) en het gigantisch en mateloos ophopen van mobiele, materiële vernietigingsmiddelen (zucht om te vernietigen, Mars en Venus in Stier, in het 8e huis, in het 8e Uranusveld, in het 2e veld van Zon-Mercurius en in het 10e Saturnusveld uit Leeuw). Het is in dit verband interessant om te vermelden dat bij Josef Stalin (geb. 8 december 1878, volgens een uitzending ‘Stalin’ van de ZDF op 4 maart 2003 zou dit zijn juiste geboortedatum zijn), een andere dictator uit die tijd, de Zon zich eveneens in het 10e Saturnusveld bevond.

Er zijn beslist veel personen die op dezelfde dag als Adolf Hitler werden geboren, en ook op hetzelfde tijdstip, die echter niet deze levensloop hadden - die wellicht het beroep van kunstenaar met een hoog staande Venus (eveneens op grond van haar buitengewone gebiederspositie) hebben uitgeoefend. NB: Ook Adolf Hitler heeft zich tweemaal vergeefs aangemeld bij de Kunstacademie in Wenen.

Hier hebben heel sterk de uiterlijke omgeving, uiterlijke aanleidingen en gebeurtenissen en persoonlijke, diep ingrijpende belevenissen een beslissende invloed uitgeoefend op het vrijmaken van zulke krachten, die in zijn grondstructuur aanwezig waren. Een zware verwonding bij een gasaanval aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, waar Hitler aan deelnam (onderscheiding met het IJzeren Kruis 1e klasse), deed in hem het vérstrekkende besluit rijpen om ‘politicus’ te worden. (De toenmalige tijdgeest, het collectieve bewustzijn stootte in zijn wezenlijke kenmerken op een sterke resonantie (en omgekeerd) en bevorderde zijn ’opklimming’.)

De moeite waard om ten aanzien van de horoscoop van Adolf Hitler over na te denken is ook, dat volgens de gebruikelijke regels van de astrologie met het vierkantsaspect van de Zon en Saturnus en tevens van Uranus en Maan/Jupiter op grond van de grotere orb geen rekening wordt gehouden. Hier blijkt een discrepantie te bestaan tussen de vastomlijnde, gestructureerde planetenvelden met hun duidelijke uitspraken en de deels willekeurig gekozen orbs van de aspecten in de huidige astrologie. Tevens zou hier volgens het inequale huizensysteem de sterk verzwakte Saturnus in het 10e huis staan, wat toch zeker tot een grote opwaardering en daardoor volkomen andere uitwerking van de Saturnuskracht zou leiden dan hier in het 11e huis volgens de methode van Vehlow.

Nu over naar het gedeelte van mijn eigen onderzoeksresultaten, die een heel duidelijke invloed van vooral het 10e, 1e en 7e planetaire veld en/of de overeenkomstige huizen bevestigen. Ik kan ze evenwel maar heel kort en bondig samenvatten, zonder dieper op individuele horoscopen in te gaan:

Eerst wil ik nogmaals het vierkantsaspect duidelijker naar voren halen, omdat dit aspect in de horoscoop enerzijds de sterkste evidente invloed (10e veld) aangeeft, en waarmee anderzijds vanwege het destructieve gevaar (4e veld, verdringing) het meest rekening gehouden zou moeten worden. Ik heb vastgesteld dat hierbij velerlei variaties en grote verschillen bestaan en dat ik het vierkant derhalve heel gedifferentieerd beschouw. In de horoscoop van vrijwel alle mensen zijn vierkantsaspecten aanwezig, en over het algemeen karakteriseert de (extra benadrukte) eigenschap van de planeet in het 10e planetaire veld (of in het 10e huis) de horoscoopeigenaar heel sterk en oefent deze een grote invloed op zijn levensweg (positie van huis en teken van deze planeet) en zijn lot uit.

Saturnuspolitici en Uranuspolitici

Nemen we bijvoorbeeld Saturnus: Zoals reeds gezegd heeft deze een sterke relatie met recht, wetten, grondslagen, regels, axioma’s, grondwet, richtlijnen, leidende ideeën, normen, verantwoordelijkheid, trouw, discipline, plichtsbesef, organisaties (machtsstructuren), enzovoort. De levensterreinen waar hij speciaal thuis’ voelt zijn bijvoorbeeld politiek, justitie, wetenschap, economie.

Op deze plaats wil ik een paar vragen stellen: Wat hebben bijvoorbeeld Helmut Kohl (3-4-1930), Ludwig Erhard (4-2-1897), Hans-Jochen Vogel (3-2-1926), Valery Giscard Estaing (2-2-1926), Francois Mitterand (26-10-1916), Oskar Lafontaine (16-9-1943) en Wolfgang Schäuble (18-9-1942) gemeinschappelijk? Wel, ze hebben allemaal de hoogste leidende positie in de staat nagestreefd en enkelen hebben die ook bereikt. Welke kracht oefende in hen zo’n grote invloed uit en maakte hen er zo zeker van, dat ze de grootste verantwoordelijkheid binnen de staat konden dragen? Ook hier hebben ze allemaal één ding gemeenschappelijk, namelijk dat bij allemaal Saturnus (de draagkracht) verhoogd staat in het 10e veld van de Zon - in het veld van de hoogste macht, de algehele kracht. Hier merkt men wat voor enorme invloed één enkel aspect op de levensweg van een mens kan uitoefenen. Het was niet alleen doorslaggevend, maar had hier de allergrootste invloed. Saturnus staat hier bij allemaal bovendien nog in het 10e veld van één of verscheidene andere planeten. Nog een paar bekende namen van politici met dit aspect:: Theodore Roosevelt (27-10-1858), de 26e president van de VS, Abraham Lincoln (12-02-1809), de 16e president van de VS, James Madison (16-3-1751), de 4e president van de VS, Jawaharlal Nehru (14-11-1889), premier van India en vader van Indira Gandhi, Indira Gandhi (19-11-1917), premier van India, Petra Kelly (29-11-1947) voorzitter van de ‘Grünen’, Neville Chamberlain (18-3-1869), Engels premier, Nelson Rockefeller (8-7-1908), Amerikaans politicus, David Ben-Gurion (16-10-1886) opbouw van de staat Israël, Hermann Müller (18-5-1876), rijkskanselier, Erich Ollenhauser (27-3-1901), SPD-voorzitter, Rene Pleven (15-04-1901), Frans minister-president, Ariel Sharon (27-2-1928), Israëlisch politicus, Jean-Luc Dehaene (7-8-1940), Belgisch premier, Lech Walesa (29-9-1943), David Owen (2-7-1938), Roland Koch (24-3-1958) e.a.

Bij andere politici staat Saturnus nadrukkelijk in het 10e huis, dikwijls tevens in verbinding met een conjunctie of oppositie: bijvoorbeeld Rudolf Scharping (2-12-1947) met Saturnus in het 1e Mars-Plutoveld en het 10e Mercuriusveld; bij Helmut Kohl zijn beide doorslaggevende aspecten aanwezig (Saturnus in het 10e huis en in het 10e Zonneveld, bovendien nog in het 10e Mercurius-Saturnusveld en in het 7e Plutoveld). Hieruit wordt begrijpelijk waarom hij zo’n 16 jaar lang regeerde. Bij Herbert Wehner (11-07-1906) stond Saturnus in het 10e huis, in het 1e Maanveld en in het 10e Jupiter-Plutoveld. Nog een paar bekende horoscopen van politici met Saturnus in het 10e huis: John F. Kennedy (29-5-1917), de 35e president van de VS, James Buchanan (23-4-1791), de 15e president van de VS, John Quincy Adams (11-7-1767), de 6e president van de VS, Napoleon Bonaparte (15-8-1769), Georges Pompidou (5-7-1911), president van Frankrijk, Edgar Fauré (18-8-1908), Frans minister-president, Felix Gouin (4-10-1884), Frans staats- en regeringschef, Allesandro Pertini (25-9-1896), Italiaans president, Mao Tse Tung (26-12-1893), Chinees president, Mariano Rumor (16-6-1915) en Aldo Moro (23-9-1916), Italiaans minister-president, e.a.

Anderen hebben weer verschillend benadrukte Saturnus-posities: Bij George W. Bush (6-7-1946) bevindt Saturnus zich in het 1e huis, in conjunctie met de Zon (12e huis), beide in het 10e Maan-Jupiterveld, en Saturnus ook nog in het 1e Pluto-Mercuriusveld; bei Bill Clinton (19-8-1946) staat Saturnus in het 11e huis, in het 10e Jupiterveld en ook in het 1e Mercurius-Plutoveld, evenzo bij Fabius Laurent (20-8-1946), voormalig Frans premier, wiens horoscoop op een paar graden in de huizen- en maanposities nauwkeurig een vrijwel exacte kopie daarvan is.

Uranus, die in de politiek eveneens een zeer grote rol speelt (reformerende kracht, vooruitgang, kracht van kennis van het geheel) en daarom in de horoscopen van veel politici sterk de nadruk heeft, staat bij Bill Clinton op de overgang van het 9e naar het 10e huis (invloed op beide huizen door het 1e planetaire veld), bij Fabius Laurent in het 10e huis en bij G. W. Bush in het 10e Marsveld. Een politicus bij wie Uranus zonder meer de meest invloedrijke kracht in de horoscoop vormt is Wladimir Poetin (7-10-1952). Bij hem komt Uranus in het 10e Zonne-Saturnus-Mercurius-Neptunusveld en in het 10e huis dominant naar voren. Zijn plotselinge opklimmen (Uranus) heeft velen verrast. Bij Oskar Lafontaine staat Uranus in het 10e huis, in het 1e Marsveld, beide in het 10e Zonne-Venusveld. Bij hem was zowel zijn snelle opklimming als zijn plotselinge neergang een verrassing.

Nog een paar politici met een heel nadrukkelijk Uranus-stempel: J. F. Kennedy: Uranus in Waterman en het 5e huis, in het 10e Zonne-Jupiter-Mars-Mercuriusveld; Henry Kissinger (27-5-1923): Uranus in het 10e huis en in het 10e Zonne-Mercurius-Marsveld; Gerald Ford (14-7-1913), de 38e president van de VS: Uranus in Waterman in het 10e huis, in het 10e Marsveld en in het 7e Mercurius-Neptunusveld, e.v.a.

Verder zijn er ook politici bij wie Saturnus als benadrukte gebieder in de horoscoop een extra dragende rol speelt, bijvoorbeeld Helmut Schmidt (23-12-1918): Saturnus in het 1e huis (de planeten in het 1e huis staan in conjunctie met het AC-1e planetaire veld), in het 7e Uranusveld (speciale benadrukking van beide krachten), tegelijkertijd gebieder over de AC en van de Maan in Maagd, gebieder over de Zon (in zich opnemen) en Venus in Steenbok (beide in het 7e Jupiter-Plutoveld) en via Mars in Waterman (in het 7e Neptunusveld) heeft hem op deze wijze zonder enige vierkantsrelatie naar de top gebracht. Dit horoscoopvoorbeeld laat vooral duidelijk zien wat voor hoge invloed ook de positie van de gebieder in de horoscoop uitoefent,  waar bij het samenwerken met de aspecten altijd rekening mee moet worden gehouden. Verder is te zien wat voor enorme invloeden er ook van het 7e en 1e planetaire veld in de horoscoop uitgaan. Een andere politicus met een sterke nadruk op Steenbok en Saturnus was Konrad Adenauer (5-1-1876): de Zon in het 1e Mercuriusveld in Steenbok, beide in het 10e Maanveld (eindeloze, oeverloze inspanningen) - Saturnus als gebieder in het 1e Venusveld in het eigen teken Waterman, beide in het 10e Plutoveld, in het 7e Uranusveld en in het 2e Zonne-Mercuriusveld.

Met wat voor invloedrijke uitwerking ook Saturnus in het 7e Zonneveld zich doet gevoelen, blijkt uit de horoscopen van Otto Schily (20-7-1932), Laurenz Meyer (15-2-1948), Willy Brand (18-12-1913), Karl Carstens (14-12-1914), Andreas Papandreou (5-2-1919), Grieks minister-president, Calvin Coolidge (4-7-1872), de 30e president van de VS, Herbert Hoover (10-8-1874), de 31e president van de VS, en Thomas Wilson (28-12-1856), de 28e president van de VS, e.v.a. Saturnus staat hier dikwijls bovendien nog in het 7e veld van andere planeten.

Jupiterpolitici

Er zijn echter ook buitengewoon veel politici die een uiterst sterk Jupiter-stempel dragen (kracht om te leiden en ontwikkelen): Bij Gerhard Schröder (7-4-44) staat Jupiter in conjunctie met Pluto (gebieder van Schorpioen-AC) in het 10e huis. Saturnus in het 1e Marsveld, beide in het 10e Neptunusveld (Mars tevens in het 10e Maanveld) sorteert hier ook effect. Venus verhoogd in het 10e Saturnus-Marsveld is hier echter een indicatie voor het feit dat hij ook van de aangename dingen van het leven weet te genieten.

Ook in horoscopen van andere politici bevindt Jupiter zich tamelijk vaak in het 10e huis: bij Gustav Heinemann (23-7-1899), Ludwig Erhard, Joseph Wirth (7-9-1879), rijkskanselier, Edouard Balladur (2-5-1929), Frans premier, Harold Wilson (11-3-1916), Engels premier, Oscar Scalfaro (9-9-1918), Italiaans president, Amintore Fanfani (6-2-1908), Italiaans minister-president, Bettino Craxi (24-2-1934), Italiaans regeringsleider, Harry Truman (8-5-1884), de 33e president van de VS, Benjamin Harrison (20-8-1833), de 23e president van de VS, e. a.

Jupiter in het 10e Zonneveld levert hier dezelfde dominantie op: bij Edmund Stoiber (28-9-1941), Günther Beckstein (23-11-1943), Michael Glos (14-12-1944), Friedrich Merz (11-11-1955), Klaus Wowereit (1-10-1953), Al Gore (31-3-1948), Jacques Chirac (29-11-1932), Colin Powell (5-4-1937), Ronald Reagan (6-2-1911), Bruno Kreisky (22-1-1911), Carlo Schmid (3-12-1896), SPD-partijvoorzitter, Gustav Stresemann (10-5-1878), rijkskanselier, Wilhelm Marx (15-1-1863), rijkskanselier of Paul von Hindenburg (2-10-1847), president. Dit Jupiteraspect bestaat ook heel vaak bij andere politici. Jupiter staat hier dikwijls ook nog in het 10e, 7e en 1e veld van andere planeten.

Bij Angela Merkel (17-7-1954) staat Jupiter in het 1e Zonne-Uranus-Mercuriusveld, allemaal in het 10e Neptunusveld - Zon/Uranus ook in het 10e Saturnusveld - Saturnus weer in het 10e veld van de Maan. Bij Tony Blair (6-5-1953) bevindt Jupiter zich in het 1e Zonne-Marsveld (Mars en Jupiter in het 1e huis, Zon in het 12e huis), alle drie in het 1e Plutoveld. Jupiter ook in het 1e Zonneveld: bij Kurt Georg Kiesinger (6-4-1904), Walter Scheel (8-7-1919), Ulysses Grant (27-4-1822), de 18e president van de VS, William McKinley (29-1-1843), de 25e president van de VS, Franklin Pierce (23-11-1804), de 14e president van de VS, e.v.a.

Op een zeer aanzienlijke invloed van Jupiter in het 7e Zonneveld duiden eveneens de horoscopen van Otto Bismarck (1-4-1815), Franz Josef Strauß (6-9-1915), H. Schmidt, François Mitterand, Johannes Rau (16-1-1931), Roman Herzog (5-4-1934), Theodor Heuss (31-1-1884), Joseph Wirth, Hermann Müller, Leo Tindemans (16-4-1922), Belgisch minister-president, Giulio Andreotti (14-1-1919), Italiaans minister-president, A. Fanfani, Gerald Ford, Leonid Brezjnew (19-12-1906), Andrew Jackson (15-3-1767), de 7e president van de VS, Karl Renner (14-12-1870) en Kurt Waldheim (21-12-1918), Oostenrijks president, Anwar Sadat (25-12-1918), Egyptisch president en Indira Gandhi. De frequente aanwezigheid ervan in het 1e en 7e huis is daar eveneens een aanwijzing voor.

Ook bij deze voorbeelden zouden volgens de gangbare regels van de astrologie veel van de genoemde aspecten niet onderkend of zelfs als niet-geaspecteerd aangeduid worden. En ook zou het inequale huizensysteem vaak tot een ander resultaat leiden. De dierenriemtekens, huizen en planetaire velden, die immers qua structuur (allemaal even groot) en invloed identiek zijn, vormen hier de basis van een natuurlijke, zinvolle horoscoop, die reeds door de astrologen in de oudheid vanuit een alomvattende zienswijze onderkend werd.

Opvallende bezettingen van bepaalde huizen en planetaire velden

Bij de genoemde horoscopen van politici ziet men al met al heel indrukwekkend wat voor sterke, bepalende invloed er vooral van het 10e, 7e en 1e veld van de Zon (en van andere planeten) en van het 10e, 1e en 7e huis uitgaat - speciaal wanneer bezet met Saturnus, Jupiter en Uranus (zie ook het Gauquelin-effect bij de posities van de huizen). Ik zou hier nog veel meer horoscopen van politici met deze opvallende aspecten kunnen aanhalen (ook ondernemers en wetenschappers kan men tot deze categorie rekenen). De betekenis van deze planetaire krachten wordt nog onderstreept door het feit dat verschillende van deze aspecten dikwijls tegelijkertijd in de horoscoop verschijnen, bijvoorbeeld bij Helmut Kohl: Saturnus in het 10e huis, Saturnus in het 10e Zonneveld (en 10e Mercuriusveld en 7e Plutoveld), Uranus in het 1e Zonneveld (en 1e Mercurius en 1oe Plutoveld), Uranus in het 1e huis; bij Helmut Schmidt: Saturnus in het 1e huis (en 7e Uranusveld), Jupiter in het 7e Zonneveld (en 7e Venusveld en 1e Plutoveld), Uranus op de overgang van het 6e naar het 7e huis; of bij Francois Mitterand: Saturnus in het 10e Zonneveld (en 10e Maanveld en 1e Neptunusveld), Jupiter in het 7e Zonneveld (en 7e Maanveld en 10e Saturnus-Neptunfeld). Deze aspecten treden hier in tegenstelling tot andere horoscopen (bijvoorbeeld van kunstenaars of sporters beslist in sterkere mate op en één of meer van deze planetaire krachten vormen een richtingbepalend zwaartepunt in de horoscoop, terwijl bijvoorbeeld bij kunstenaarshoroscopen vooral de Maan en/of Venus en/of Neptunus een vergelijkbare belangrijke positie (10, 1 en 7) innemen - dikwijls bovendien nog geaccentueerd door een extra nadrukkelijke positie van de gebieder (de tekens Kreeft, Weegschaal, Stier of Vissen zijn in kunstenaarshoroscopen opvallend sterk vertegenwoordigd).

Het was voor mijzelf voor een deel verrassend en verhelderend om te zien op wat voor opeenhoping van dezelfde aspecten ik bij het vergelijken van deze horoscopen stootte, bijvoorbeeld Saturnus in het 1e Marsveld: bij G. Schröder, J. Fischer, R. Scharping, O. Lafontaine, A. Gore, L. Walesa, P. Kelly, F.J. Strauß, O. Bismarck e.a. Volharding, draagkracht (Saturnus) verbonden met doorzettingsvermogen en een strijdbare instelling (Mars) loopt bij deze mensen voorop. Mars staat zoals bekend verhoogd in het teken Steenbok (zwaar worstelen om basisgegevens, inzichten, leidende ideeën) - Mars in het 1e Saturnusveld laat een soortgelijke uitwerking zien.

Men ziet ook dat Saturnus, Jupiter en Uranus in de horoscopen van politici dikwijls zelf ten opzichte van elkaar de bovengenoemde significante aspecten (1, 7 en 10) vormen, bijvoorbeeld Saturnus of Jupiter in het 1e of 7e Uranusveld - en ook bij kunstenaarshoroscopen, bijvoorbeeld de Maan in het 1e of 7e Neptunus- of Venusveld.

Maar ook de andere planetaire velden geven waardevolle aanwijzingen, die niet buiten beschouwing gelaten mogen worden.

In het oog springend en derhalve van belang is hier speciaal het 2e planetaire veld. Saturnus, Jupiter of Uranus staan bij politici (ondernemers, wetenschappers) ook opvallend vaak in het 2e veld van de Zon of van andere planeten. - Bijvoorbeeld Saturnus in het 2e Zonneveld: bij J. Carter, M. Thatcher, N. Mandela, K. Adenauer, W. Scheel e.a. De samengebalde zonne-energie stroomt naar de Saturnus-energie en vindt daar haar inzet en werkterrein. Eveneens opvallend vaak bevinden zich bij kunstenaars Venus, Mond of Neptunus in het 2e Zonneveld of in het 2e veld van andere planeten.

Slotsom: Ook al zou het in feite nodig zijn geweest om dit thema uitvoeriger te behandelen, probeer ik met dit artikel (ook in de zin van een statistische’ bewijskracht) een brug te slaan naar de op de totaliteit gerichte astrologie van  Max Prantl; deze ontsproot aan een volkomen innerlijk schouwen, waarbij het circuleren van de geestes- en levensstromen in de kosmos evenmin verborgen bleef als het siderische zielenfirmament in de mens. Ik geef hier een deel van mijn eigen resultaten en inzichten weer, die ik tijdens mijn onderzoekswerk naar de planetaire velden en de huizenmethode van Vehlow ontdekt heb. Tegelijkertijd moeten ze echter de nieuwsgierigheid bij lezers en lezeressen wekken om zelf onderzoekingen in deze richting te doen. Met het huizensysteem van Vehlow zouden ook sommige onderzoeksresultaten van Michel Gauquelin achteraf een verdiende rechtvaardiging krijgen. Men zou hier enkel nog de vergelijkbare planetaire velden (zoals opgenoemd) in de waardering moeten betrekken om een significant resultaat te verkrijgen (Michel Gauquelin heeft in deze zin eens in een interview gezegd dat hij op het goede spoor zat, maar dat hij nog een wezenlijk belangrijke sleutel miste). De qua werking vergelijkbare planetaire velden zouden deze poort openen. Tot slot wil ik nog benadrukken dat in laatste instantie alleen uit een totale beschouwing van de horoscoop (met de posities van tekens, huizen en gebieders) de overwegende werkzame krachten duidelijk zichtbaar kunnen worden. Het zou evenwel het kader van dit artikel overschreden hebben, om hier dieper in te gaan.

Opmerking: Veel horoscoopgegevens, voor zover niet algemeen bekend, komen uit deel 2-4 van het  Taeger Horoskope Lexikon. De overige horoscoopgegevens, waarbij sommige waarschijnlijk ook in deel 1 van het Taeger Horoskope Lexikon staan, komen uit de Meridian-tijdschriften van het afgelopen jaar en sommige uit databanken op internet. Ik heb hier afgezien van het volledig weergeven van individuele geboortedatums, om reden dat het om algemeen bekende horoscoopgegevens gaat die langs deze ook toegankelijk zijn.