Planeten en hun domicilies

Dit artikel van Roland Meier is nauw verbonden met zijn eerdere artikel: ‘Het huizensysteem van Vehlow en de planetaire velden’, waarin aan de hand van bepaalde beroepsgroepen (d.m.v. horoscoopvergelijkingen) vooral het grote belang van bepaalde planetaire velden c.q. de overeenkomstige huizen naar voren gebracht werd. In onderstaand artikel gaat het in het bijzonder om de grote invloed van de posities van de gebieders c.q. de heersers in geboortebeelden, die in hun samenwerking met de planetaire velden mede in aanmerking genomen moeten worden. In die zin dient dit tweede artikel als voortzetting en aanvulling van het eerste. Het boek ‘Astrologie als dieptepsychologie en zielengeneeskunde’ van Max Prantl heeft ook voor dit artikel als uitgangspunt gediend.


 

Het enkel en alleen als gebieder toekennen (als planeetdomicilie) van Mercurius aan het teken Tweelingen en Maagd, en ook van Venus aan Stier en Weegschaal in de huidige astrologie wekte na het beginstadium van mijn astrologiestudie bij mij, evenals mogelijk bij sommige lezers, dubbele gevoelens, omdat deze toekenningen niet echt zin kunnen hebben bij de opvallend ongelijke wezenseigenschappen van deze tekens. Als men er vanuit gaat dat de vibratie van een planetaire kracht identiek is met die van een bepaald teken, blijkt hier een onzinnigheid te bestaan. Als leerling was men echter op de bestaande kennis daarover aangewezen. Bovendien is het sowieso een uiterst moeizame en jaren durende onderneming om dergelijke toekenningen vanuit empirisch onderzoek te onderscheiden, gezien de complexiteit van de horoscoop. Bij het toekennen van Pluto aan Schorpioen hebben immers ook zoveel mogelijk astrologen al hun begaafdheid, ervaring en intuïtie in moeten zetten, en deze opmerkelijke prestatie dient dan ook hoog gewaardeerd te worden.

Daarom wil ik met een citaat uit het boekje van Max Prantl de aandacht op een andere ingang tot dit thema vestigen: 

Domicilies volgens Prantl

“De Zon (en alle zonnen van de kosmos als innerlijke eenheid), het geheel, het leven, is oorsprong, middelpunt en doel van alle planetaire krachten en hoort bij alle levensterreinen, alle niveaus van de wereld (behalve Uranus, Neptunus en Pluto zijn er nog andere, ver van de zon staande planeten, die vooral voor een synthese van de krachten van Jupiter en Saturnus staan en een aanvullende hulp voor de geestelijke ontwikkeling betekenen).

Eigen tekens en contratekens (tegenover het eigen teken van de planeet liggend. ‘Vernietiging’ is een onjuiste uitdrukking voor ‘contrateken’). Tekens van de ‘verhoging’ van de planeten en tekens van de ‘val’ (tegenover het teken van verhoging gelegen):

De positie van een planeet in zijn eigen teken betekent een zuivere, onvermengde uitwerking van de planetaire kracht (gelijkheid van vibratie, van de totale vibratie, van de basistrilling of verhoogde trilling van het dierenriemteken en de planeet. In alle andere tekens moeten de planeten een confrontatie aangaan met de andersoortige trilling van dat teken en zich daaraan aanpassen - zoals een plant zich aanpast aan de aarde waar ze in wortelt). - ‘Contrateken’ betekent een ‘strijdlustige zelfhandhaving’ in een moeizame omgeving, moeilijke aanpassing van de planetaire kracht. - ‘Verhoging’ betekent: hoogste punt, hoog oprijzen, opbloei, eervolle worsteling, het extra naar voren komen van de kracht van de planeet. - ‘Val’ betekent: binding, inperking, begrenzing van de kracht van de planeet (plaatsen van verhoging enz. van een planetaire kracht zijn de gehele tekens, niet enkel bepaalde graden van dat teken).

Ram: Eigen teken van Mars. - Contrateken van Venus, Neptunus en Pluto. - Verhoging van de Zon. - Val van Saturnus.

Stier: Eigen teken van Venus. - Contrateken van Mars, Neptunus en Pluto. - Verhoging van de Maan. - Val van Uranus.

Tweelingen: Eigen teken van Mercurius. - Contrateken van Jupiter. - Verhoging van geen enkele planeet. - Val van Neptunus.

Kreeft: Eigen teken van de Maan. - Contrateken van Saturnus. - Verhoging van Jupiter. - Val van Mars (de stootkracht van Mars mag hier alleen ter verdediging van thuis, van het vaderland ingezet worden, de ‘kettinghond’).

Leeuw: Eigen teken van de Zon. - Contrateken van Uranus en Saturnus. - Verhoging van Pluto. - Val van geen enkele planeet.

Maagd: Eigen teken van Mercurius in zijn basistrilling en van Saturnus (en de trans-saturnische planeten) in zijn verhoogde trilling. Contrateken van Jupiter, Neptunus en Pluto. - Verhoging van geen enkele planeet. - Val van Venus.

Weegschaal: Eigen teken van Venus in zijn basistrilling en van Neptunus en Pluto in zijn verhoogde trilling. - Contrateken van Mars. - Verhoging van Saturnus. - Val van de Zon. Al met al een heel moeilijk teken. Verhoging van Saturnus: trouw aan verdrag of verbond, echtelijke trouw, hoogste betoon van bestendigheid en trouw (dit als eis van het teken, ook als Saturnus niet zelf in Weegschaal staat. De kenmerken verhoging, contrateken enz. behoren tot het wezen van het teken zelf). - Val van de Zon: afscheid van het leven (tot nu toe), van een ten einde geleefde ontwikkelingsfase. - Neptunus en Pluto boven de basistrilling van Venus: ondergang van het oude, opkomst van het nieuwe, doodsoordeel over wat afgeleefd is, scheiding der geesten, definitieve bindingen en ontbinding, verzoening van hemel en aarde. - Harmonie, evenwichtigheid, gerechtigheid in de zin van rechtvaardige vereffening (Venus) ondanks zeer grote moeilijkheden (Saturnus, Neptunus, Pluto).

Schorpioen: Eigen teken van Mars in zijn basistrilling en van Neptunus en Pluto in zijn verhoogde trilling. - Contrateken van Venus. - Verhoging van Uranus. - Val van de Maan. Een erg moeilijk teken. - Verhoging, sterkste explosieve kracht van Uranus (vernietiging van wat verouderd is). Hoofdteken van Pluto: ontbinding, transformatie van wat ‘aan de dood gewijd’ is, het voltrekken van het ‘doodsoordeel’ van het rechtersteken Weegschaal. - Verheerlijking van het hoger zelf, hoogste positie van het bewustzijn van de individuele geest (tiende niveau van de geestelijke ontwikkeling). - Medeheerschappij van Neptunus: fase van hoogste verlichting en hoogste inzicht van het individu - tiende geestelijke niveau, samen met de verhoging van Uranus: verlossing uit de eenzaamheid van de hoogste positie naar de ik/jij-gemeenschap van Weegschaal (elfde geestelijke niveau). - Topprestaties op strijdlustige basis (basistrilling van Mars).

Boogschutter: Eigen teken van Jupiter. - Contrateken van Mercurius. - Verhoging van Neptunus. - Val van geen enkele planeet. - Verhoging van Neptunus via de basistrilling van Jupiter: Jupiter draagt naar de top van wereldwijde verlichting en verlossing, van de verzoening van hemel en aarde, van de verheerlijking van de geestelijke persoonlijkheid (negende niveau).

Steenbok: Eigen teken van Saturnus. - Contrateken van de Maan. - Verhoging van Mars. - Val van Jupiter. Moeilijk teken. Begrenzing van de gevoelswereld, van het vrije scheppen en vormgeven door wetten. Verhoging van Mars via de basistrilling van Saturnus: harde worsteling om de basiselementen van het leven, om fundamentele inzichten, om leidende ideeën.

Waterman: Eigen teken van Saturnus in zijn basistrilling en van Uranus in zijn verhoogde trilling. - Contrateken van de Zon. - Verhoging van geen enkele planeet. - Val van Pluto (einde van de transformerende crisis met het geestelijke ontwaken, ‘val’ van een geslacht met het begin van de puberteit).

Vissen: Eigen teken van Jupiter in zijn basistrilling en van Neptunus en Pluto in zijn verhoogde trillingen. Contrateken van Mercurius en Saturnus. - Verhoging van Venus. - Val van geen enkele planeet. Heel moeilijk teken. - Hoofdteken van Neptunus en medeheerschappij van Pluto: ontbinding van aardse betrekkingen (contrateken van Mercurius) en van aardse begrenzingen (contrateken van Saturnus). - Transformatie naar verlossing, naar verwijding tot in het grenzeloze. - Groei door onthouding, rijk worden door los te laten en door offers, groot worden door pretentieloosheid (deemoed), zekerheid krijgen door ontbinding van alle aardse zekerheden. - Hoogste bekoorlijkheid (verhoging van Venus) temidden van chaos, evenwichtigheid in volkomen verwarde situaties, opbloeien ondanks weerloosheid, tere schoonheid ondanks een ruwe omgeving (bedreigde, hartroerende schoonheid van de eerste voorjaarsboden in het stormachtige begin van het voorjaar, eerste opbloeien van de jeugd in de stormen van de puberteit. - Verhoging van Venus: hoogste betoon van de Venuskracht als eis van het teken). Belangrijkste crisis van de puberteit, belangrijkste crisis vóór het geestelijke ontwaken. - Venus, Neptunus en Pluto boven de basistrilling van Jupiter: opbloei in het aardse en in het geestelijke, transformatie en verlossing tot man of tot vrouw; in geestelijke zin tot Oneindige Liefde en vrijheid, veilig gesteld door de leidende en ontwikkelende kracht van Jupiter, door de dragende en leidende krachten van geloof en vertrouwen”

Vanuit mijn intuïtie spraken deze toekenningen mij vanaf het begin erg aan. Als men bijvoorbeeld horoscopen met een sterk Weegschaal-accent (in het bijzonder de AC of de Zon in Weegschaal) bekijkt en Neptunus en Pluto als medeheersers in de analyse betrekt, komt men zodoende tot opmerkelijke inzichten. Grote Weegschaal-persoonlijkheden oefenen vaak een grote invloed uit op het openbare leven en de tijdgeest, terwijl deze invloed op grond van de heerserspositie van Venus alleen nauwelijks aan te tonen valt.

Op deze plaats is het echter nuttig om zich eerst diepgaander met het wezen van het teken Weegschaal bezig te houden. Daar gaat het navolgende citaat over, met daaraan voorafgaand eerst nog een verkort citaat over de afzonderlijke niveaus van de dierenriemtekens:

„De dierenriem in het geboortebeeld is evenals de binnenste velden (huizen) een uitstraling van ons Hoger Zelf, ons geestelijke wezen (via het hartscentrum). Hij stelt ons aandeel in de wereld voor. Daarom staat hij ook in een resonerende relatie met ons materiële lichaam en de bovenzinnelijke lichamen. Het overeenstemmende beeld van ons Hoger Zelf in de buitenwereld is de zon. Ook de dierenriem aan de hemel is een bovenzinnelijke uitstraling van de zon. De sterrenbeelden van de dierenriem stemmen in hun bovenzinnelijke uitstraling overeen met het vibrerende karakter van deze zonnekrachtvelden.:

De stroom van zonnekracht die door de uiterlijke dierenriem en de dierenriem van het geboortebeeld loopt gaat uit van het zonnekrachtveld zelf, het teken Leeuw, en stroomt naar links en rechts door de hele kring naar zijn oorsprong terug: als een onderste en bovenste stroom die over elkaar heen liggen. De linksdraaiende, onderste stroom (gaande in de gebruikelijke volgorde van de tekens, van Leeuw naar Maagd enz.) is de basis van het organische leven, van het ‘Lagere Zelf’. De rechtsdraaiende, bovenste (tegen de gebruikelijke volgorde in, van Leeuw naar Kreeft enz.) is de basis van het geestelijke leven, van de geestelijke ontwikkeling tot zonneklare helderheid. Daarmee stemt overeen het verplaatsen van het voorjaarspunt tegen de tekenvolgorde in, waardoor de zonnetijdperken (Vissentijdperk etc.) als fasen van de geestelijke ontwikkeling van de wereld bepaald worden.

Het teken Ram is - gerekend vanaf de oorsprong van de dierenriem (Leeuw), linksdraaiend en dus de organische ontwikkeling volgend - het negende teken (vrijheid, vrije ontwikkeling van de persoonlijkheid, opklimming uit het onvrije dierenrijk); rechtsdraaiend gerekend, de geestelijke ontwikkeling volgend, het vijfde teken (zelfontplooiing tot polaire aanvulling, tot het zevende veld, tot ‘JIJ’ en daarmee ook tot God). - Met het teken Ram begint de eigenlijke ontwikkeling van de mens.“

Zevende dierenriemteken: Weegschaal

"Derde fase van de organische ontwikkeling (groepsvorming binnen een meercellig geheel. Afgegrensde, een eigen taak vervullende en toch met elkaar verbonden, in levende relatie staande, elkaar aanvullende organen. Vorming van afgegrensde, elkaar aanvullende beroepsgroepen bij het opbouwen van de samenleving. - Elfde fase van de geestelijke ontwikkeling (aaneensluiten van geestelijke persoonlijkheden tot karaktergroepen op grond van hun geestelijke verwantschap, wier taakgebieden elkaar aanvullen. Einde van de individuele geestelijke ontwikkeling).

Het wezen van dit teken is: ‘zonsondergang’ (het scheiden van het geestelijke en het aardse). ‘Avondlicht’ (verzoenen van wat verzoenbaar is, elkaar aanvullende, polaire tegenstellingen). ‘Avondwind’ (de roep om terug te keren tot de gemeenschap). Afscheid (van de dag, van de ten einde geleefde ontwikkelingsfasen). Ontspanning (einde van het werk van de dag). Vredesverdrag en vrede (einde van de strijd tussen licht en schaduw). ‘Oogst’ (avond van het jaar, van de tijd van groeien en rijpen). De scheiding der geesten (oogsttijd, het scheiden van de tarwe en het onkruid van de ten einde lopende ontwikkelingen. - Maaien (met de zeis). - Het bundelen van de vruchtdragende schoven en het onkruid. Het scheiden van het levende (tarwekorrels) van wat afgestorven is (kaf). - Scheiding der geesten: het scheiden van wat verschillend van aard is, verbinden van wat bij elkaar hoort (Solve et coagula - ontbind en bind!).

Uit deze wezenlijke aard vloeien voort: Gevoel voor evenwichtigheid, harmonie (welke kleuren, lijnen, klanken, persoonlijkheden, geestelijke richtingen passen bij elkaar, vullen elkaar aan, stimuleren elkaar of scheppen een kwellende tweespalt. Welke levensuitingen bevorderen de gemeenschap of werken storend, vernietigend. ‘Smaak’, ‘tact’). Speciale gevoeligheid voor verstoring van het evenwicht, van de harmonie (seismograaf). Gevoel voor het in evenwicht brengen van spanningen door diplomatie, hoffelijkheid, ontwapenende beminnelijkheid, als scheidsrechter, als vredestichter. - Gevoel voor het scheiden van vijandige, onverzoenbare tegenstellingen (echtscheiding, scheiding van geesten en geestelijke richtingen) door strijdbare inzet, door hardheid, onverbiddelijkheid (maaien, dorsen). - Gevoel voor de scheppende betekenis van polaire aanvulling (groepsvorming binnen de gemeenschap, huwelijk, UNIO MYSTICA). - Gevoel voor gerechtigheid op de manier van: ‘Ontbind en bind’. - Het wezen van het teken Weegschaal verenigt dus een evenwicht brengende aard (hoffelijkheid, beminnelijkheid, toegeeflijkheid, gevoel voor ontspanning) met hardheid, onverbiddelijkheid (evenwicht brengende gerechtigheid, karma).”

Om ook nog een beter begrip van de planetaire krachten Neptunus en Pluto te krijgen, volgt hieronder nog een citaat daarover:

Neptunus en Pluto volgens Prantl

NEPTUNUS: Kracht om te verlichten en te verlossen, als synthese van Mercurius, Venus en Jupiter. Kracht om het aardse met het eeuwige te verzoenen. - Kracht van gesloten, veelzijdige, geheimzinnig opbloeiende ontwikkelingen. Kracht om het nabije met het verre de verenigen, om alle niveaus van de wereld met de goddelijke geestenwereld te verenigen. Kracht van samenwerking, van het elkaar aanvullen van geloof en kennis, van verstand en inzicht, van waarnemen en schouwen, van religie, kunst en wetenschap. - Kracht van de polaire aanvulling van ‘ik’ en ‘jij’, van man en vrouw, van innerlijke en uiterlijke wereld, van hoger en lager ik, van inhoud en vorm. - De positie van Neptunus in teken en huis betekent: ‘Gesloten, veelzijdige, geheimzinnig zich ontplooiende, zich uitbreidende ontwikkeling in…, neiging tot omvattende syntheses, tot alomvattend overzicht, tot samenwerking, aanvulling op het gebied van…, neiging tot uitbreiding tot in het grenzeloze, wereldomvattende in…’. - Bijvoorbeeld Neptunus in Maagd of in het zesde huis: veelzijdig, onvermoed, verreikend beroepswerk, veelzijdige, geheime betrekkingen met collega’s, superieuren en ondergeschikten. Geheimzinnig streven naar een diep ingrijpende en verreikende orde, organiserende plannen. Samenwerking met geheimzinnige, veelzijdige, breed getalenteerde persoonlijkheden. Kracht tot een alomvattend overzicht en het verenigen van verschillende arbeidsterreinen en collega’s. - Het verenigen van waarnemen en schouwen op het gebied van de levensorde (volken, rassen, soorten, geestelijke richtingen, tijdperken). - Alles omvattend overzicht, als het laten zien van overeenstemmingen en aanvullingen tussen alle levensniveaus.

PLUTO: Kracht van transformatie. Verbindende en scheidende kracht (scheiding der geesten, van ik-jij verbindingen) als synthese van Venus, Mars en Jupiter. - Vernietigende kracht. Kracht tot het ophelderen van de diepste, innerlijkste samenhangen. Kracht van aardse en geestelijke dood. Kracht om te verenigen door te scheiden (van wat wezensvreemd is). Kracht om te ontsluieren, van het oplossen van geheimen (aanvullende kracht bij Neptunus). Kracht van verlichting (reiniging, opheldering, uitscheiding van wat wezensvreemd is).

De positie van Pluto in teken en huis betekent: ‘Neiging tot transformatie (ingrijpende, wezenlijke veranderingen, radicale omschakelingen) in…, bijzondere kracht om te verbinden en te scheiden (analyse en synthese) in…, neiging om te verstrooien, om geheel en al te ontbinden in…, neiging tot zelfvernietiging in…, neiging tot ontsluieren, oplossen van geheimen, raadsels, tot dan toe onopgeloste kwesties in…, neiging tot verheerlijken, tot als ‘vlekkeloos’ zien of vlekkeloos maken in…’. - Bijvoorbeeld Pluto in Ram of in het eerste huis: neiging tot ingrijpende, wezenlijke veranderingen, radicale omschakeling, tot ‘wendingen van 180°’ in de aard en sterkte van het zelfbewustzijn, van het persoonlijke handelen, van de wereldbeschouwing, van het optreden, van het handschrift, van de manier van lopen. Bijzondere kracht om te verbinden en te scheiden (onlosmakelijke verbinding, messcherpe scheiding) in de opbouw van de eigen persoonlijkheid. Scheiding tussen wat eigen en vreemd aan het eigen ik is, tussen eigen en andermans machtsgebieden. Kracht om de diepste samenhangen in de persoonlijkheidsopbouw op te lossen (of aan te tonen, duidelijk te maken). - Kracht om het wezensvreemde binnen de persoonlijkheid geheel en al te ontbinden (voor zichzelf en anderen). Neiging tot zelfvernietiging door (overdreven) zelfhandhaving, door te streven naar een ‘volkomen eigen’ persoonlijkheid (afwijzen van iedere ‘jij’-verbinding). - Eenwording door vernietiging van wat wezensvreemd is binnen de eigen persoonlijkheid (indien vervormd: zelfverminking op lichamelijk, psychisch en geestelijk vlak, of de neiging tot fanatisme binnen de eigen wereldbeschouwing, vernietiging van ‘andersgelovigen’, ‘afvalligen’, ‘ketters’, ‘verraders’). Neiging tot het onthullen van geheimen van de persoonlijke levenswijze, persoonlijke instelling, wereldbeschouwing (van zichzelf of van anderen).”

(Tot hier de citaten van Max Prantl)

Nu we een zeker gevoel voor de wezenlijke eenheid van het teken Weegschaal met zijn aanvullende domicilies van Neptunus en Pluto hebben kunnen krijgen, duikt de vraag op, langs welke weg deze eenheid in de analyse van een horoscoop aan te tonen zou kunnen zijn? Zoals reeds aangegeven biedt de AC daar een mogelijkheid voor. Het eerste en zevende huis (waarvan AC en DC de middens vormen) zijn al naargelang de ‘kleuring’ door tekens en planeten de rechtstreekse uitdrukking van het bewustzijnscentrum, van het bewuste ik. Staat er een deel van het eerste huis in een ander teken, dan wordt met dit andere teken en de heerser(s) daarvan voor een evenredig groot deel rekening gehouden (dit geldt natuurlijk ook voor alle andere huizen). De heerser(s) (de medevibrerende werkzame krachten) van het 1e huis strekken zich door hun positie in teken en huis en door hun planetaire relaties uit over een groot deel van de persoonlijkheid (aard van de beweegredenen, de manier van zelfhandhaving, van doorzetten, van persoonlijk optreden, handelen en gedrag, het karakter van voorliefdes en van de wereldbeschouwing). Nog een belangrijke aanwijzing daarvoor: door de invloedssfeer van het 1e planetaire veld (15° links en rechts ervan) oefenen de planeten in de buurt van een omslagpunt reeds een evenredige invloed op het naburige teken of huis uit er is geen abrupte, plotseling veranderende invloed bij de overgang.

Voorafgaand aan het analyseren van individuele horoscopen is het evenwel nuttig om eerst nog enkele belangrijke aspecten te bekijken. Een heel belangrijke aspect, dat altijd weer opvallend naar voren treedt, is de bezetting van het 10e huis met de heerser van het 1e huis. Door dit aspect ontstaat een ongewone persoonlijke eerzucht, geldingsdrang (ook om de eigen persoonlijkheid effectief naar buiten te brengen) en de wil om te winnen zich op de voorgrond plaatsen - zich blootstellen strijden om de top. Bijvoorbeeld was bij Gerhard Schröder Pluto als voornaamste heerser van het 1e huis (Schorpioen) in het 10e huis, in het 10e Jupiterveld (streven naar leiderschap) sterk medebepalend voor zijn grote persoonlijk eerzucht om bondskanselier te worden. In principe komt hetzelfde effect naar voren als de heerser van het 1e huis in het 10e veld van een planeet staat, zoals bijvoorbeeld bij Helmut Kohl: Mars heerser van het 1e huis in Ram (en alle planeten die zich daarin bevinden) in het 10e Maan-Jupiterveld, of als de AC zelf in het 10e veld van een planeet staat, zoals bijvoorbeeld in de horoscoop van F. J. Strauß: de AC in het 10e Zon-Venusveld wijst hier op zijn opvallend sterke (overmatige) zelfbewustzijn. Ook planeten in het 1e huis en in het 10e veld van een planeet oefenen een enorme, rechtstreeks bepalende invloed op het ikbewustzijn uit. Maar ook wil ik hier nogmaals aanhalen wat voor aanmerkelijke invloed ook het 7e planetaire veld (of 7e huis) en het 1e planetaire veld op de heerser van de AC hebben, bijvoorbeeld bij Johannes Rau: Jupiter - heerser van het 1e huis in Boogschutter - in het 1e Plutoveld in Kreeft, beide in het 7e Zon-Saturnus-Mercuriusveld.

Mijn eigen onderzoeksresultaten hebben heel duidelijk het versterkt optreden van zulke aspecten en posities in horoscopen van vooraanstaande persoonlijkheden uit alle levensgebieden bevestigd.

Vanuit dit inzicht probeer ik nu aan de hand van een paar voorbeelden - hoewel hier slechts in beperkte mate mogelijk - deze ‘nieuwe’ planetendomicilies aan te tonen:

Weegschaal en Pluto/Neptunus

In de horoscoop van Richard von Weizsäcker (15-4-1920) zou naar mijn mening de over het geheel gunstig geaspecteerde Venus bij 4° Ram in het 7e huis als heerser van de AC (18° Weegschaal) ondanks alles (invloed op de openbaarheid, jij-relaties) niet voldoende zijn (aangenomen dat de precieze geboortetijd correct is) om zijn persoonlijke motieven en leidende gedachten nader te vatten. Zou men Pluto en Neptunus er als medeheersers van de AC bij betrekken, dan zou er een vollediger persoonlijkheidsbeeld naar voren komen: Pluto in het 10e huis hoogste positie sterke, persoonlijke karakterisering door deze kracht uiterste inzet van de transformerende, ontbindende kracht, van herwaardering en nieuwvorming (versterkte neiging om wat afgeleefd, versleten of levensvijandig is uit het gebied van het bewustzijn of de gemeenschap uit te scheiden het uitscheiden van verkeerde of te beperkt geworden begrippen) geestelijke verbinding met het wezen van het teken Schorpioen (belangrijkste heerser). - Pluto in Kreeft: (10e huis in Kreeft ideaal, leidende idee: beveiligen, beschutten, voeden, beschermen van wat in wording is - van kinderen, wordende gemeenschappen, gezinnen, volken, ontwikkelingsniveaus) diepgaande transformatie op dit gebied het verenigen (volken) door het scheiden van wat wezensvreemd is, door vernietiging (uitscheiding) van wat verouderd en versleten is bijwerken, oplossen analyse en synthese van het verleden, van de geschiedenis en vanuit de inzichten daaruit van het vormgeven aan de toekomst. Neptunus in het 11e huis (belangeloze, zich wegschenkende liefde voor ‚jij’), in Leeuw: Persoonlijke, geestelijke, grootmoedige, stralende, veelzijdige, verreikende, geheimzinnig opbloeiende, zich ontplooiende (liefdes-, vriendschaps-)relaties en ontwikkelingen (geestelijke belangengroeperingen) omvattende syntheses en samenwerking in de grote, geestelijke vraagstukken van onze tijd, hervormingen (oriëntatie op de tijdgeest) - verzoening voorstander van een sterk, verenigd (grenzenloos) Europa. Neptunus in het 1e Jupiterveld: kracht om te leiden, grote, verreikende en ver gelegen doelen, wijde blik, door rede gekenmerkt handelen, alomvattende, grenzeloze ontwikkelingen.

Zou men ook Pluto in het 10e huis, in Kreeft als medeheerser van het teken Vissen in het 6e huis in aanmerking nemen, dan zou deze nog een aanvullend antwoord geven op zijn belangrijke levenswerk, zijn levensprestatie: Pluto, medeheerser over de Maan (ontvankelijkheid), Uranus en Mercurius in Vissen. Neptunus/Jupiter (voornaamste heersers over Vissen) in het 2e Plutoveld beschikt over de samengebalde transformerende kracht en wordt daar in het geheim door bepaald en gevormd (Pluto in het 12e Jupiter/Neptunusveld). Het zou te ver voeren om hier dieper op alle aspecten van Pluto en Neptunus/Jupiter in te gaan. Het is ook niet meer nodig, aangezien de invloeden van de afzonderlijke planetaire velden al in het artikel ‘Het huizensysteem van Vehlow en de planetaire velden’ zijn beschreven. Opvallend zijn ook hier speciaal de Saturnus- en Uranusaspekten, met betrekking tot zijn politieke loopbaan.

In de horoscoop van Valery Giscard d’Estaing (voormalig Frans president, geb. 2-2-1926) zou de enige heerserspositie van een deels verzwakte Venus (in het 1e Zonneveld, in het 5e huis en beide in het 4e Saturnusveld) naar mijn mening nauwelijks nog recht doen aan het uitdrukken van zijn persoonlijkheid en positie, ook al geeft de AC zelf (9° Weegschaal) in het 1e Maanveld, beide in het 10e Marsveld, een accent op zelfbewustzijn aan. Ook hier staat Pluto in Kreeft en in het 10e huis (en in het 10e Maanveld ontvankelijkheid) en staat Neptunus op de overgang van het 11e naar het 12e huis, in Leeuw, in het 10e Saturnusveld en 7e Zon-Venusveld (ook hij is een groot voorstander van een groot, verenigd Europa).

Een ander voorbeeld: In de horoscoop van Harry Truman (8-5-1884, 33e president van de VS) neemt Venus heerser van de AC (23° Weegschaal) en de Zon en Neptunus (in Stier) - op 4° Kreeft, in het 9e huis en in het 10e Uranusveld een belangrijke plaats in. Enkel en alleen haar positie en aspecten zouden echter weinig aanwijzingen geven (ongeacht zijn prestaties in positieve zin) voor zijn persoonlijke, tragische beslissing (het gooien van atoombommen op Hiroshima en Nagasaki), die over veel mensen onbeschrijfelijk leed heeft gebracht. Ook Jupiter (streven naar leiderschap) in Kreeft en in het 10e huis (en 10e Maanveld) levert hiervoor verder te weinig houvast. Als men Neptunus en Pluto als medevibrerende werkzame krachten van zijn ikbewustzijn in de analyse betrekt, dan verandert het beeld: Pluto, Neptunus, Zon en Mercurius staan met elkaar in conjunctie, allemaal in het 8e huis en allemaal in het 10e Marsveld (het hoogste veld van aanvals- en verdedigingskracht) vanuit Leeuw (de machtsinvloed van de Zon, die tegelijkertijd gebieder over Mars is, wordt dientengevolge nog versterkt). Pluto en Mercurius staan bovendien nog in het 1e Saturnusveld (Mercurius, heerser over Saturnus) Saturnus in het 10e Uranusveld (grootste explosieve kracht) en heerst er tegelijkertijd over. Het 8e huis (Schorpioenhuis) staat voor het aanwenden van kracht, transformatie en vernietiging, en kan hier door de samengebalde kracht (conjunctie) van deze sterk door Mars gekleurde planetaire krachten tot extreme (de dood brengende) beslissingen en dienovereenkomstige uitwerkingen leiden. Mars heerser van het 7e huis in het 10e Maanveld vanuit Schorpioen, tegelijkertijd ook heerser daarover (de daardoor verzwakte Maankracht (Maan in het 4e Marsveld gevoelens en belevingen treden naar de achtergrond of kunnen onderdrukt, misvormd worden), kan hier nog in versterkende zin aan meegewerkt hebben. - Mars staat hier al met al onder sterke disharmonische spanningen.)

Een bijzonder ongewone constellatie komt voor in de horoscoop van Adolf Hitler. Alle heersers en medeheersers van het 1e huis (9° Weegschaal tot 9° Schorpioen) Venus, Pluto, Neptunus en Mars - bevinden zich in het 8e huis (en het 8e Uranusveld en 2e Zon-Mercuriusveld). De dominante planetaire relaties van Mars en Venus, beide in het 10e Saturnusveld vanuit Leeuw (het veld van de hoogste kracht), hebben hier geleid tot een uiterst hartstochtelijke aanwending van kracht in de zin van transformatie en vernietiging (enorm vernietigingspotentieel), die zich tegen partners en tegenstanders richtte. (Mars en Venus tegelijkertijd ook heersers van het 7e huis (9° Ram tot 9° Stier) en heersers van het 1e Zonneveld (16° Ram tot 16° Stier) in het 7e huis). Dit wordt nog extra versterkt door de in laatste instantie over alle tekens, huizen en planeten heersende, uitzonderlijke heerserspositie van Venus: de Zon in het teken van Venus, AC en Uranus in het teken van Venus, medeheerser Neptunus en Pluto in Tweelingen, hun heerser Mercurius in Ram, en diens heerser Mars in het Venusteken. Jupiter en de Maan in het teken van Saturnus, Saturnus in het teken van de Zon, de Zon in het teken van Venus. Deze heersersreeks worden ook door alle tekens en huizen, alle ‚sensitieve punten’, MC en IC gevolgd. Zijn persoonlijkheidsprofiel kan alleen al door de heerserpositie van het 1e huis tamelijk duidelijk begrepen en aangewezen worden. Daar komt nog een sterke kleuring van de persoonlijkheid bij door de extra benadrukte Uranus op de AC (in het 10e Jupiter-Maanveld en 7e Zon-Mercuriusveld explosieve kracht van de persoonlijkheid) en door de machtige Zonnepositie op de DC (Zon in het 10e Saturnusveld en tegelijkertijd heerser daarover met macht geladen uitwerking in de openbaarheid).

Op deze plaats is het nodig om tussen te voegen, dat een horoscoop altijd ook een vrijheid van verscheidene mogelijkheden van beleven toelaat c.q. toont afhankelijk van de geestelijke ontwikkelingsrijpheid (het innerlijke geestelijke vermogen om keuzes te maken) van een mens en ook van modificerende invloeden van buitenaf. Daardoor zijn aan bijvoorbeeld het blind analyseren van een horoscoop grenzen gesteld (‘De sterren neigen, maar dwingen niet’). In hoeverre zou bijvoorbeeld de levensweg van Adolf Hitler anders verlopen zijn, als zijn toenmalige aanmelding aan de Kunstacademie in Wenen positief geaccepteerd was? deze vraag is niet te beantwoorden. Achter ieder geboortebeeld staat tevens een unieke geestelijke persoonlijkheid, en ook “het wezen van de unieke geestelijke persoonlijkheid is astrologisch en kan überhaupt door woorden en gedachten enkel in aanduidingen beschreven worden” (M. Prantl).

Maagd en Saturnus

Bij het beschrijven van de eigenschappen van het teken Maagd is al dikwijls (onbewust) Saturnus als heerser van dit teken toegekend. Hoe vaak zijn niet aan het teken Maagd vermogens als indeling, ordening, plichtsbesef, vlijt, zorgvuldigheid, duurzaamheid, matigheid, trouw, organisatietalent en dergelijke toegeschreven? Deze attributen kunnen ook aan Saturnus toegeschreven worden.

Bij mijn onderzoek naar de planetaire velden vielen mij verscheidene horoscopen van belangrijke personen op (politici, wetenschappers of ondernemers) met de AC of de Zon in Maagd, met enerzijds een sterk benadrukte Saturnuspositie en anderzijds eerder een verzwakte Mercuriuspositie. Als men hier ook Saturnus als medevibrerende kracht in aanmerking neemt, dan zou ook hier een bevredigend antwoord naar voren komen wat hun persoonlijke eerzucht betreft. Opmerkelijk is het feit dat Max Prantl aan het teken Maagd ook trans-saturnische planeten (zonder namen te noemen) heeft toegekend. Dat zou aan dit teken dat tot nu toe soms wel te kort is gedaan extra betekenis verlenen.

Schorpioen en Neptunus

Bij het toekennen van Neptunus aan het teken Schorpioen wordt het moeilijker om daar horoscoopvoorbeelden van te vinden. Omdat Neptunus dikwijls in kunstenaarshoroscopen significant aanwezig is, zou het zinvol zijn om in die richting te zoeken.

In de horoscoop van een voormalig wereldster met een universele kunstzinnige begaafdheid (schilderes, actrice, chansonnière, componiste, autobiografe, romanschrijfster) komt de in het oog springende Neptunuspositie naar voren: Neptunus in het 10e huis in Leeuw, in het 10e Saturnus-Marsveld, in het 7e Venusveld, in het 9e Zon-Mercuriusveld, in het 8e Jupiterveld, in het 3e Maanveld, in het 2e Plutoveld en in het 6e Uranusveld. Het is de horoscoop van Hildegard Knef (28-12-1925). De horoscoop is naar mijn mening beter te begrijpen wanneer men Neptunus als medeheerser van het teken Schorpioen in beschouwing neemt, aangezien hij een groot deel van de uitdrukking van haar eigen persoonlijkheid vertegenwoordigt. Neptunus medeheerser over de AC (28° Schorpioen), over Saturnus in het 1e huis (22° Schorpioen), voor de helft over Mars in het 1e huis (0° Boogschutter = 15° Schorpioen tot 15° Boogschutter), voornaamste heerser over Uranus in Vissen in het 5e huis in het 10e huis, in het brandpunt van de grootste helderheid van het dagbewustzijn: zich op de voorgrond plaatsen, profileren persoonlijke, geheimzinnig opbloeiende, zich ontplooiende, veelzijdige onvermoede en verreikende worsteling om de opperste helderheid van bewustzijn zich inspannend voor de hoogste werkzaamheid van de verlichtende en verlossende kracht, van de kracht tot verzoening (sterk toegenomen gevoeligheid en vermogen om te lijden, kracht om zich in te leven en zich met iemand te identificeren - extreem toegenomen vermogen om te onderscheiden tussen wat bij elkaar en wat niet bij elkaar hoort - extreme neiging tot opoffering en onthouding, tot uitbreiding naar het grenzeloze, wereldomvattende) geestelijke verbinding met de wezenlijke inhoud van het teken Vissen (voornaamste heerser). Neptunus in Leeuw: middelpunt - podium het toneel dat ‘de wereld’ betekent - levensvolheid de op de totaliteit gerichte, grootmoedige alomvattende, haar laatste, diepste krachten inzettende, zich ontplooiende creatieve kunstenares vindt hier een groot deel van haar persoonlijkheid terug. Wat voor karakterkenmerken werden haar al niet toegeschreven: kritische kunstenares (de verzamelde, samengebalde Plutokracht voornaamste heerser van Schorpioen in Kreeft en op de overgang naar het 9e huis, in het 7e Zon-Jupiterveld stroomt naar de Neptunuskracht in het 10e huis toe en bepaalt en vormt deze in het geheim); haar tijd vooruit, gevoelig en beschouwend (Neptunus); ongenaakbare blondine, (bovenmenselijke) energie, taboe doorbrekend, zelfironisch, scherpe pen, provocerend (Schorpioen, Saturnus en Mars op de AC); met de voeten op de grond, onmiskenbaar zichzelf (Steenbok); een goed gevoel voor woord en pointe van de oer-eigen teksten van haar chansons (Neptunus); grootste zangeres (Neptunus) zonder stem (Venus in het 4e Saturnus-Marsveld en 4e huis).

De uitwerking van haar buitengewone Neptunskracht beschreef zijzelf (onbewust?) heel treffend in een interview van 20 augustus 1999. Op de vraag: Moet u als kunstenares sensibel zijn, zei Knef: ‘Dat is zo. Soms ben ik heel erg kwetsbaar, als het ware zonder huid. Dan sta ik op het toneel en merk dan, dat op de vijfde rij links iemand alleen maar gekomen is om mij niet te mogen. Zo doorlaatbaar ben ik’. Vraag: Weet u waar die fijngevoeligheid vandaan komt? Knef: ‘Als kind was ik ongelooflijk schuw, praatte absoluut niet graag, erg teruggetrokken. Vaak hoorde ik de opmerking: Kun je niet als andere kinderen zijn? Als in het circus de clowns elkaar sloegen, dan begon ik te huilen’. Vraag: Omdat u medelijden had? Knef: ‘Ik vond de bruutheid vreselijk. Ook als er een tijger door de ring moest springen, huilde ik’. Op een andere plaats de vraag: Is het er desondanks nog, dat diepe verlangen naar rode rozen? Knef: ‘Verlangen en nieuwsgierigheid heb ik in mezelf bewaard’.

Over het teken Vissen zou nog te zeggen zijn, dat in verschillende artikelen in het tijdschrift ‚Meridian’ Pluto (onbewust) als heerser over dit teken werd aangenomen, doordat er van ontbinding of ontbindingsprocessen sprake was.

Mars in Kreeft

Ik wil hier nog op een heel verhelderende waarneming ingaan, waar ik zijdelings van dit thema (planetendomicilies) op gestuit ben. Deze waarneming geeft mij aanleiding tot de constatering dat er ook voor planeten die ‚in val staan’ zeer zeker levensterreinen zijn waar ze op een bijzondere manier tot uitdrukking kunnen komen.

Wie zich enigszins voor voetbal interesseert, kent de namen van wereldbekende voetbalsterren als Franz Beckenbauer (11-9-1945), Gerd Müller (3-11-1945, onovertroffen topscorer), Michel Platini (21-06-1955, internationaal voetballer 1984 en 85), Diego Maradona (30-10-1960 internationaal voetballer 1986), Ruud Gullit (1-9-1962, internationaal voetballer 1987 en 89), Lothar Matthäus (21-3-1961, internationaal voetballer 1990 en 91) en tegenwoordig Zinedine Zidane (23-6-1972, internationaal voetballer 1998 en 2000). Wie zou nu aannemen dat zij allemaal Mars, die immers in de sport een heel hoge plaats inneemt, in Kreeft hebben staan in het teken van zijn val? Mijn indruk: deze vooraanstaande voetbaltalenten onderscheiden zich vooral door een uitzonderlijk balgevoel, dat hier in het teken Kreeft (zeer intens lichaamsgevoel) het sterkst tot uiting komt. De bal wordt tot een verlengd deel van het lichaam. Men spreekt ook dikwijls van balkunstenaars (het teken Kreeft is in kunstenaarshoroscopen opvallend sterk vertegenwoordigd). De symbiose van Mars (slagkracht, stootkracht, aanvals- en verdedigingskracht) met het teken Kreeft (gevoel, instinct) schijnt een ideale voorwaarde voor deze soort balsport te bieden, voorzover Mars, zoals in bovengenoemde voorbeelden te zien is, een versterkte positie (aspecten en heersersposities) binnen de horoscoop inneemt. Opmerking: Lothar Matthäus en Sepp Herberger (28-3-1897) hebben allebei de Zon in Ram (in het 10e Marsveld) en Mars in Kreeft (in het 4e Zonneveld). Mars kan hier door zijn heersende positie over de Zon toch een verhoogde uitwerking krijgen: bij dit aspect is het en in het algemeen bij dergelijke aspecten, waarbij een planeet in het 10e huis van zijn eigen heerser staat in feite niet goed voorstelbaar dat hier enerzijds de Marsenergie door de Zon naar de achtergrond gedrongen kan worden, als deze energie anderzijds (op grond van haar heersersfunctie) door de verhoogde activiteit en uitwerking van de zonne-energie in Ram voortdurend gestimuleerd en geactiveerd (in trilling gebracht) wordt. In veel horoscoopvoorbeelden met dergelijke aspecten heb ik een ‘opwaarderend’ effect van de planetaire kracht in het 4e veld op grond van haar heerserspositie (terugkoppeling) kunnen onderkennen. Door de disharmonische spanningstoestand blijft het gevaar van misvormde effecten evenwel bestaan, zoals ook andere voorbeelden laten zien.

Mars en Maan

Mijn overweging, of de Maan (plaatsvervangend als heerser voor het teken Kreeft dezelfde vibratie) in relatie tot Mars bij deze sport ook een soortgelijke rol zou kunnen spelen, leidde tot opmerkelijke resultaten. Bij Luis Figo (4-11-72, internationaal voetballer 2001) staat Mars in het 1e Maanveld (soortgelijk effect als Mars in Kreeft), evenals bij Eusebio (25-1-.42, Portugees voetbalidool), bij Bobby Charlton (11-10-1937, Engels voetbalidool, wereldkampioenschap 1966) en bij M. Platini (allebei in Kreeft). Bij Zico (3-3-1953, internationaal voetballer 1983) bevindt Mars zich in het 7e Maanveld (extra accent en invloed van beide krachten), evenals bij Fritz Walter (31-10-1920, groot Duits voetbalidool, wereldkampioenschap 1954) Mars in Steenbok en in het 7e huis, Maan in Kreeft en 1e huis. Een op het eerste gezicht verrassend aspect komt bij Marco van Basten (31-10-64, internationaal voetballer 1988 en 1992) naar voren, evenals bij Rivaldo (19-4-1972, internationaal voetballer 1999) en bij Di Stefano (4-7-1926, Argentijns voetbalidool). Hier bevindt Mars zich in het 12e Maanveld. De maan beschikt over de totale, samengebalde kracht van Mars (in het 2e Marsveld) en wordt in het geheim daardoor gevormd en bepaald (strijdlustige emoties, instincten, stemmingen, vormende krachten, fantasieën). Het omgekeerde aspect (de Maan in het 12e Marsveld) blijkt bij Ronaldo (22-9-1976, internationaal voetballer 1996 en 1997) en Lothar Matthäus. Hier offert de Maankracht zich op voor Mars (door samengebalde vormende kracht, emoties etc. gevormde en bepaalde hartstochtelijke aanvals- en verdedigingskrachten). Bij deze eenzijdige aspecten blijkt dat hier zowel de Maan alsook Mars het sterkere deel voor zijn rekening kan nemen, en duidt zodoende tevens op een groot gewicht van beide krachten bij deze balsport. Bij Roberto Baggio (18-2-1967, internationaal voetballer 1993) staat Mars in het 6e Maanveld de Maan ervaart hier een toename van krachten door Mars (in het 8e Marsveld). Bij de laatste drie van de reeks buitengewone internationale voetballers, Paolo Rossi (23-9-1956, internationaal voetballer 1982), Romario (29-1-1966, internationaal voetballer 1994) en bij George Weah (1-10-1966, internationaal voetballer 1995) blijken absoluut bevorderlijke aspecten aanwezig te zijn: bij P. Rossi en Romario (en ook bij Uwe Seeler, 5-11-1936) Mars in een sextiel met de Maan; bij George Weah evenals bij D. Maradonna en Zinedine Zidane - Mars in een driehoek met de Maan.

Het resultaat inspireerde mij om ook eens bij de Duitse ploeg, die voor het laatste wereldkampioenschap in 2002 genomineerd werd (23 spelers) een korte evaluatie in deze richting uit te voeren. Bij acht van hen staat Mars in een driehoek en bij vijf in een sextiel met de Maan, bij twee staat Mars in het achtste Maanveld, bij één in het zesde Maanveld, bij twee in het 2e Maanveld, bij één in het 12e Maanveld. Op grond van de dagconstellatie niet precies in te delen: bij twee staat Mars in het 1e of 12e Marsveld, bij één in het 1e of 2e Maanveld en bij één in het 12e of 11e Maanveld. Het resultaat liet zonder meer gunstige of eenzijdig ondersteunende aspecten tussen Mars en Maan zien. Bij Rudi Völler (13-4-1960): Mars in een driehoek met de Maan.

Eén van mijn andere overwegingen was, of deze opvallende constellaties bij andere balsporters eveneens aanwezig zouden zijn? Hierbij kwamen mij de horoscopen van onze twee meest succesvolle tennissers Steffi Graf (14-6-69) en Boris Becker (22-11-67) voor de geest. Bij Steffi Graf staat Mars in Boogschutter, in het 7e Maanveld vanuit Tweelingen de Maan als medeheerser van het 1e huis (van 11° Tweelingen tot 11° Kreeft) in het 1e huis, in het 10e Jupiter-Plutoveld en 1e Zon-Mercuriusveld; bij B. Becker bevindt Mars zich in Steenbok, in het 7e Maanveld vanuit Kreeft de Maan in het 10e Venus-Mercuriusveld. De Maan staat bij allebei in een extra benadrukte positie en geeft dus de belangrijkste invloed aan. Bij Michael Stich (18-10-68) bevindt Mars zich in het 1e Maanveld.

Hoewel het hier slechts om een deelaspect van het geheel gaat en andere aspecten en posities ook een belangrijke rol spelen, bevordert het klaarblijkelijk het nodige talent voor zulke balsporten.

Men moet hier ook wel wat langer zoeken om een disharmonisch aspect tussen Mars en Maan te vinden, bijvoorbeeld in de horoscoop van Suzanne Lenglen (24-05-1899, AC 26° Schorpioen), Franse tennisster (‘de goddelijke’ genoemd), 6-voudig Wimbledon-kampioen, veel internationale kampioenstitels (1914 - 1923), tweevoudig Olympisch kampioen: op de hoogste plaats regeert hier Mars (heerser over AC, Maan en Jupiter in Schorpioen) in Leeuw, in het 10e huis en in het 10e Maanveld extreme vechtersmentaliteit en de wil om te winnen. De Maan ervaart hier op een andere manier een toevoer van krachten in zijn positie als geheel, door zijn positie in Schorpioen en in het 1e huis (Ram-huis, dubbel stempel van Mars), in het 1e Uranusveld (Uranus in het 5e Marsveld), 7e Zonneveld, 2e Jupiterveld en 8e Mercurius-Venusveld. Al met al een erg uitzonderlijke, strijdlustige horoscoop, die vooral boeit door de opposities (krachtmetingen). Alle planeten op Mars na staan in het 7e veld van andere planeten. Dit horoscoopvoorbeeld laat echter ook zien dat men niet te sterk op afzonderlijke aspecten moet letten, maar altijd de afzonderlijke planetaire krachten in hun algehele positionele verband moet zien.

Dit benadrukte of bevorderlijke aspect tussen Maan en Mars ofwel een Maan die door zijn positie in teken en huis een strijdlustig karakter heeft (bijv. Lenglen) kan er mede toe bijgedragen hebben dat sommigen er reeds als kind van hebben gedroomd (Maan) een beroemde voetballer, tennisser etc. te worden, en met daadkracht en wilskracht (Mars) hebben ze deze wens (Maan) gerealiseerd.

Horoscoopvergelijkingen van topsporters

Een paar jaar geleden heb ik een horoscoopvergelijking gedaan bij 17 bijzonder succesvolle topsporters met een jarenlange loopbaan (voetbal, tennis, zwemmen, wielersport, etc.). De toenmalige evaluaties en het resultaat verrasten mij door hun hoge significantie (hoe succesvoller ook andere sporters zijn, des te markanter treden de volgende aspecten op).

Ik geef hier een korte samenvatting van de evaluaties weer:

De eerste evaluatie liet zien: Bij alle 17 topsporters staat de AC en/of de heerser (van het 1e huis) in dominante posities, in het 10e planetaire veld of in het 10e huis bij 9 van hen de AC zelf - bij 16 de heerser van het 1e huis (8 daarvan in het 1e huis). Ook het 1e en 7e planetaire veld oefenden hierop een heel reusachtige, karakteriserende invloed uit. Dit scheen mij in eerste instantie een basisvoorwaarde toe (sterk zelfbewustzijn, grote persoonlijke eerzucht, enorme wilskracht, winnaarmentaliteit), die aanwezig moet zijn als een innerlijke motivatie voor prestatiesport.

Tweede evaluatiegegeven: Bij 13 personen staat Mars in een verhoogde positie bij 9 in een meervoudig verhoogde positie (tot viervoudig toe) bij 4 in het 10e huis bij 2 in het 1e huis bij 11 in conjunctie, bij 7 in oppositie met één of meer planeten.

Het teken Schorpioen is bij 14 personen enkel- of meervoudig bezet (bij 7 meervoudig) - bij 4 met de Zon, bij 2 van hen met de Maan bij 8 bevindt het zich in het 1e huis, waarbij de heerser Mars of Pluto bij 6 personen in het 10e huis staat (extreme wil om te winnen).

Pluto staat bij 4 personen in het 10e huis (tegelijkertijd heerser of medeheerser van het 1e huis) bij 9 in een verhoogde positie bij 2 op de AC bij 12 in conjunctie met één of meer planeten.

Het teken Ram is bij 6 personen met één of meer planeten bezet bij 3 met de Maan in Ram.

Derde evaluatiegegeven: De Zon staat bij 9 personen in een verhoogde positie bij 4 in Schorpioen bij 2 in het 10e huis bij 3 in het 1e huis bij 12 in conjunctie en bij 6 in oppositie met één of meer planeten. Opvallend is hier de sterke invloed bij bepaalde soorten sport (krachtsport, bijvoorbeeld wielrennen: bij alle 4 wielrenners staat de Zon verhoogd). Het zonneteken Leeuw was bij 14 personen enkel- of meervoudig bezet (bij 9 meervoudig) bij 5 bevindt het zich in het 1e huis.

Hier wordt al tamelijk duidelijk welke factoren de geschiktheid en motivatie voor topsport bevorderen:

  1. Een dominante, extra benadrukte positie van de AC en/of zijn heerser (van het 1e huis Ramhuis) bij al deze topsporters (aan Mars verwante werking).
  2. Een extra naar voren springende positie van Mars, Pluto en/of de Zon (in het 10e, 1e of 7e planetaire veld of huis) en het overeenkomstige teken Schorpioen (bij 8 personen in het 1e huis) en Leeuw (bij 5 in het 1e huis).

NB: Hierbij moet nog opgemerkt worden dat een planeet in de buurt van een overgangspunt, bijvoorbeeld naar het 10e of 1e huis, een evenredige invloed op dit huis uitoefent, door de invloed van het eerstgenoemde planetaire veld (tot 15° links of rechts van het huis). Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de tekens van de dierenriem, bijvoorbeeld: Zon bij 2° Boogschutter van 17° Schorpioen tot 17° Boogschutter Schorpioen vibreert evenredig mee (en dus ook de heerser daarvan). Hier is met dit gegeven geen rekening gehouden, maar dient het nogmaals als aanvullende aanwijzing.

Een paar korte analyses uit de horoscoopvergelijkingen

Bij Boris Becker bevindt de Zon zich in 29° Schorpioen en in het 1e huis (van 24° Schorpioen tot 24° Boogschutter). Dit duidt op een zeer strijdlustige, zelfbewuste persoonlijkheid (het inzetten van de totale kracht voor het ontplooien en de macht van de eigen persoonlijkheid, voor het uitbreiden en doen toenemen van het ikbewustzijn, voor de levende volheid van de eigen wereldbeschouwing het doordringen in de wereld). De bijzondere winnaarmentaliteit, de enorme wil om zich te bewijzen, het vermogen om zichzelf op het beslissende ogenblik nogmaals aan te vuren blijkt echter ook vooral uit de heerserspositie van het 1e huis - Jupiter en Pluto in het 10e huis (uiterste inzet, uiterste inspanning van deze krachten effectief de aandacht op zich te vestigen - zichzelf op de voorgrond plaatsen). De Plutowerking wordt nog versterkt door zijn heerserspositie over de Zon en Mercurius (ontvankelijkheid) in Schorpioen. Ook Saturnus in Ram (bijzondere daadkracht, doorzettingsvermogen en grote kracht voor strijd, dadendrang en verovering) in het 5e huis, in het 7e Pluto-Uranus-Venusveld moet niet over het hoofd gezien worden als heerser over Jupiter en Pluto en receptief met Mars in Steenbok, met Mars op zijn beurt als heerser over Zon en Mercurius. Het extra accent op de Maankracht in het 7e Marsveld (talent, balgevoel) is al genoemd. Al met al een heel strijdlustig gekleurde horoscoop door zijn aspecten en de posities van heersers en planeten.

Bij Steffi Graf staat de AC bij 26° Tweelingen (11° Tweelingen tot 11° Kreeft) in conjunctie met de Zon (zoals bij B. Becker) en de Maan (medeheerser van het 1e huis). AC en Zon in meervoudige verhoging in het 10e Jupiter-Pluto-Uranusveld Maan in het 10e Jupiter-Plutoveld. Hier blijkt een buitengewoon krachtenpotentieel (dominantie) in het 1e huis door deze meervoudige verhoging, waarin het ikbewustzijn (AC) direct betrokken is en aan zijn optreden en overwinnaarwil rechtstreeks uitdrukking geeft. Mercurius (heerser van het 1e huis, van de Zon en de Maan) in het 12e huis, in het 1e Maanveld, beide in het 7e Marsveld extra nadruk op opmerkingsgave, oplettendheid, instinct (Mercurius, Maan, Tweelingen) enerzijds en slagkracht, stootkracht, aanvals- en verdedigingskracht (Mars) anderzijds. De nadruk op de Maankracht in het 1e huis (het huis van Ram) openbaart hier ook een sterk door gevoel bepaalde persoonlijkheid, die echter tevens bijzonder ontvankelijk is voor strijd, zichzelf bewijzen en verovering (evenals bij de Maan in Ram op ik gericht, actief, door de wil bepaald, hartstochtelijk wensleven).

Bij Franz Beckenbauer staat de AC in 27° Tweelingen (12° Tweelingen tot 12° Kreeft) in conjunctie met Mars (2° Kreeft) en Uranus (17° Tweelingen). De Maan (medeheerser van het 1e huis) staat in Schorpioen en receptief ten opzichte van Mars in Kreeft Pluto in Leeuw, in het 10e Maanveld, tegelijkertijd heerser daarover. AC en Mars in het 10e Zon-Jupiter-Neptunusveld in meervoudige verhoging Uranus in het 10e Zonneveld wijzen hier op een ongewoon strijdlustig zelfbewustzijn en doorzettingsvermogen (soortgelijk als bij Steffi Graf, alleen met een andere bezetting). Hier presenteert zich een leiderspersoon (Uranus) door de extra benadrukte kracht van de eigen persoonlijkheid (AC/Mars), die hoge eisen aan zichzelf stelt en ook aan anderen stelt. De verhoogde Uranuspositie (explosieve kracht) in het 1e huis openbaart hier een persoonlijke neiging en het vermogen om te schokken en wakker te schudden door een plotseling veranderend, onberekenbaar, sprongsgewijs, verrassend handelen en gedrag (en van zijn manier van denken Uranus in Tweelingen). De neiging om vanuit invallen, vanuit de intuïtie te handelen (vanuit de buik).

Opvallend: ook in de horoscoop van Gerd Müller en Uwe Seeler springen vooral de meervoudig verhoogde Marspositie (strijdlust en doorzettingsvermogen) en ook de verhoogde Plutopositie (in het 10e Zonneveld) in het oog. Extra gewicht krijgen Mars (bij Uwe Seeler in het 10e huis) en Pluto nog als heersers over de Zon, Mercurius (bij G. Müller en Uwe Seeler) en Maan (bij F. Beckenbauer) in Schorpioen. Daarbij komt nog bij alle drie de verhoogde Uranuspositie (intuïtie, ontstekende vonk, explosieve kracht), die mede bijdraagt aan het succes van deze buitengewone spelers, die boven de norm uitsteken.

Bij John Naber (20-1-1956), Amerikaanse zwemmer, 44 wereldrecords, meervoudig olympisch kampioen, bevinden alle heersers van de AC (17° Vissen) zich in een verhoogde positie. Jupiter en Pluto in conjunctie in Leeuw, allebei in het 10e Saturnus-Marsveld en het 7e Venusveld Neptunus in het 8e huis, in Schorpioen, in het 10e Zon-Mercuriusveld en 7e Maanveld. Mars (heerser over Maan in Ram) domineert in het 10e huis in Boogschutter, in het 10e Venusveld en 1e Saturnusveld. De Zon (heerser over Jupiter, Pluto en Uranus in Leeuw) in het 10e Maanveld, in het 1e Mercuriusveld, beide in het 7e Uranusveld (Mars, Zon en de heersers van het 1e huis staan hier allemaal in een verhoogde en benadrukte positie).

Ook bij de overige vier uitblinkende zwemmers (zie beneden bij de Opmerking) is een opvallend accent op de Zon c.q. het teken Leeuw te zien. Mars c.q. Pluto (heerser van de AC in Schorpioen) staat bij twee van hen in Leeuw en in het 10e huis; bij de andere twee staat de AC in Leeuw zelf en de Zon als heerser in het 10e en 7e huis.

In de horoscoop van Miguel Indurain (16-7-1964), Spaans wielrenner, vijf maal de Tour de France kampioen, wereldkampioen, tweevoudig winnaar van de Giro d’Italia, staat de AC bij 19° Leeuw, in het 1e Mercuriusveld, beide in het 10e Neptunusveld. De Zon als heerser in het 12e huis, verhoogd in het 10e Maanveld. Venus heerser over de Maan in Weegschaal en Jupiter in Stier en het 10e huis in het 1e Marsveld in Tweelingen. Mars/Venus, beide in het10e Pluto-Uranusveld Pluto/Uranus in het 7e Saturnusveld. Mercurius heerser over Mars, Venus, Pluto en Uranus in het 1e huis: verstandelijke kracht en denkvermogen, opmerkingsgave en oplettendheid, is speciaal op strijd, zichzelf bewijzen en verovering ingesteld. Mars/Venus, Mercurius en de Zon ervaren hier nog een sterke aanvullende activering (vibratie) van hun krachten door hun heersersposities.

De horoscoop van Eddy Merckx (17-6-1945), Belgisch wielrenner, 5 maal Tour de France kampioen, 5 maal kampioen in de Giro I’Italia, drievoudig wereldkampioen, toont een opvallende overeenkomst met de horoscoop van M. Indurain. Ook hier de Zon als heerser van de AC (28° Leeuw) in het 10e Maanveld bovendien nog in het 10e Jupiter-Neptunusveld en in het 1e Uranus-Mercuriusveld. Eveneens Mars in het 1e Venusveld, beide in het 10e Plutoveld.

Ook bij Rudi Altig (18-3-1937), AC 22° Schorpioen, meermaals wereldkampioen, en bij Jan Ullrich (2-12-1973) staat de Zon dominant in het 10e Maanveld (de Zon als symbool voor kracht en sterkte). NB: De horoscoop van J. Ullrich is bij deze vergelijking niet nader geëvalueerd, omdat ik zijn precieze geboortegegevens niet ken.

In de horoscoop van Bernard Hinault (14-11-1954), 5 keer Tour de France winnaar, wereldkampioen, tweemaal winnaar van de Giro d’Italia, bevindt de Zon zich ook in een benadrukte positie. De Zon in het 1e Saturnus-Venusveld, allemaal in Schorpioen en in het 1e huis (5° Schorpioen tot 5° Boogschutter) en allemaal in het 10e Marsveld (in het 10e veld van de eigen heerser) - Pluto als heerser in het 10e huis en in het 10e Zon-Saturnus-Venusveld en 7e Marsveld (extreme wil om te winnen).

Nog opvallend: bij al deze vooraanstaande wielrenners neemt ook Saturnus een verhoogde positie in (uithoudingsvermogen, doorzettingsvermogen, taaiheid).

De hier gegeven horoscoopvoorbeelden en ook de andere van deze horoscoopvergelijking (zie beneden bij Opmerking) bieden een verzameling soortgelijke, significante factoren en structuren, die al naargelang de soort sport min of meer variëren.

De heersersposities met een accent (hier vooral van Mars, Pluto en Zon) wijzen nog op een bijzondere, aanvullende concentratie en activering van hun krachten (vibraties) en leggen dientengevolge nogmaals de nadruk op het belang en de noodzaak van een juiste toekenning van heersers bij het analyseren van een horoscoop. Tevens vormen bij sporterhoroscopen Mars, Pluto, de Zon, AC en de heersers van het 1e huis opvallend vaak zelf met elkaar deze benadrukte aspecten (1, 7 en 10). Het blijkt dat er steeds verscheidene factoren samenkomen, die tot topsport kunnen leiden. Ook de andere, niet genoemde planetenrelaties geven belangrijke aanwijzingen en maken het totale beeld compleet (hierbij dient vooral op het 2e en het 8e planetaire veld gelet te worden).

Het 1e of 7e planetaire veld (of huis) duidt ook al op een aanzienlijk effect (dat op zichzelf voor topprestaties toereikend kan zijn) in het bijzonder het 10e planetaire veld (of het 10e huis) openbaart hier de sterkste aandrift, de hoogste motivatie, de grootste geldingsdrang, die een mens ertoe drijft om topprestaties te volbrengen. Op de gevaren van zulke aspecten heb ik al gewezen. Valse eerzucht, geldingsdrang (dwangmatige wil om te winnen) kunnen hier bijvoorbeeld tot het innemen van doping (ver)leiden.

Slotconclusie:

Door het betrekken van deze (nieuw toegekende) aanvullende heersers (planetendomicilies) bij het analyseren van een horoscoop, zoals Max Prantl ze in zijn boek heeft beschreven, openen zich nieuwe, onverwachte en diepe blikken en inzichten in de persoonlijkheidsstructuur van een mens. Dit artikel dient om deze reden dan ook opgevat te worden als een aansporing tot zelfstandig onderzoek op dit complexe gebied. Subjectieve indrukken van mijn kant zijn natuurlijk ondanks de nagestreefde objectiviteit nooit volkomen uit te sluiten. Men kijkt immers ook door het filter van de eigen horoscoop met een bepaalde waarneming. Het resultaat is ook altijd de maatstaf van de tot nu toe opgedane ervaringen en inzichten (voortschrijdende, uitgebreide waarneming, ontwikkeling). Alleen als zoveel mogelijk lezers hun eigen bijzondere capaciteiten, ervaringen en inzichten hierover mede inbrengen, kan dit alles bij elkaar tot onafhankelijke resultaten leiden, die in de som van overeenkomsten tot empirische inzichten geëvalueerd kunnen worden.

Opmerkingen:

Bron voor de gegevens over de politici en  H. Knef: Taeger Horoskope Lexikon

Het interview met H. Knef is te vinden op: www.sonntagsblatt.de/artikel/1999/34/34-s1.htm. De voetballer van het jaar op: www.jadusport.de/fussball/weltcup/weltfussballer.html (hun geboortedagen via zoekmachines op internet). De Duitse nationale ploeg 2002 en hun geboortedagen op: : http://fifaworldcup.yahoo.com/de/t/t/ger.html.

De 17 topsporters bij deze horoscoopvergelijking zijn:

Boris Becker (zie tekst); Gottfried von Cramm (7-7-1909), AC 8° Boogschutter, tennisser, meervoudig Duits en internationaal kampioen, driemaal finalist op Wimbledon, winnaar van Wimbledon in het dubbelspel (AC en Jupiterpositie zoals bij B. Becker); Steffi Graf (zie tekst); Suzanne Lenglen (zie tekst); Franz Beckenbauer (zie tekst); Gerd Müller (3-11-1945) AC 2° Maagd, wereldkampioen, Europees kampioen, vier keer winnaar van de bokaal, zes keer topscorer van de Bundesliga; Uwe Seeler (5-11-1936) AC 20° Boogschutter, 72 internationale wedstrijden, 4 wereldkampioenschappen; Maria Epple (11-3-1959) AC 27° Schorpioen, Skikampioene, 6 wereldbeker-overwinningen, vijf keer Duits kampioene, wereldkampioene (Pluto in het 10e huis); Miguel Indurain-Larraya (zie tekst); Eddy Merckx (zie tekst); Rudy Altig (zie tekst); Bernard Hinault (zie tekst); John Naber (zie tekst); Donald Schollander (30-4-1946) AC 19° Leeuw, Amerikaans zwemmer, vier keer gouden medaille, 20 wereldrecords (Zon in het 10e huis); Tracy Caulkins (11-1-1963) AC 25° Schorpioen, Amerikaans zwemster, 3 gouden medailles, 3 wereldrecords (Mars in het 1e Uranusveld, beide in het 10e huis); Gary Hall (7-8-1951) AC 10° Schorpioen, Amerikaans zwemmer, 9 wereldrecords (Pluto in het 1e Zonneveld, beide in het 10e huis); Mark Spitz (10-2-1950) AC 25° Leeuw, Amerikaans zwemmer, 9 gouden medailles, 34 wereldrecords (Pluto op de AC in het 7e Zon-Jupiter-Venusveld vanuit het 7e huis).

Hun gegevens zijn ook te vinden in het Taeger Horoskope Lexikon.